ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ทีวีโอ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบ เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1-2567 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เนื่องจากเกษียณอายุดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO เนื่องจากเกษียณอายุดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566ดาวน์โหลด
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (เพิ่มเติม)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1-2566 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
แจ้งกรรมการอิสระลาออกดาวน์โหลด
การเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566ดาวน์โหลด
หุ้นเพิ่มทุนของ TVO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2565ดาวน์โหลด
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 การจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด และการเพิ่มทุนจดทะเบียน (แก้ไขวัน Record Date)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2-2565 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติโครงการปรับปรุงโรงงาน TVO1ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1-2565 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1)ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
หุ้นเพิ่มทุนของ TVO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2565ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)ดาวน์โหลด
แต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (แบบ24-1) และกรรมการผู้จัดการดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกดาวน์โหลด
แต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และแบบ F24-1 (แก้ไขหัวข้อข่าว)ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
ขอแจ้งแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดาวน์โหลด
การเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ถึงแก่กรรมดาวน์โหลด
แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนดาวน์โหลด
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกดาวน์โหลด
แต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารดาวน์โหลด
แจ้งกรรมการลาออกดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)ดาวน์โหลด
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (แก้ไข template)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
การเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข template)ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดาวน์โหลด
แจ้งกรรมการลาออก ดาวน์โหลด
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดาวน์โหลด
แจ้งการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของรักษาการประธานกรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ดาวน์โหลด
แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดาวน์โหลด
อนุมัติซื้อที่ดินเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท ดาวน์โหลด
อนุมัติยกเลิกการซื้อที่ดิน ดาวน์โหลด
แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
ปันผลระหว่างกาล 2560 ดาวน์โหลด
แจ้งกรรมการ (อิสระ) ลาออก ดาวน์โหลด
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดาวน์โหลด
ปันผลระหว่างกาล 2559 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com