การกำกับดูแลกิจการ

ทีวีโอ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ ธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดเผยต่อสาธารณะในรายงานประจำปีหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งของผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการ บริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแล การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการดาวน์โหลด
รายงานการกำกับดูแลกิจการดาวน์โหลด
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดาวน์โหลด
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดาวน์โหลด
นโยบายด้านภาษีดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดาวน์โหลด
นโยบายความปลอดภัยอาหารดาวน์โหลด
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นดาวน์โหลด
ระเบียบการร้องเรียนดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
นโยบายพลังงานดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทดาวน์โหลด
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ดาวน์โหลด

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com