การกำกับดูแลกิจการ

ทีวีโอ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ ธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดเผยต่อสาธารณะในรายงานประจำปีหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งของผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการ บริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้มีส่วนได้เสีย มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแล การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2563ดาวน์โหลด
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562ดาวน์โหลด
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 13 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
นโยบายด้านภาษี ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562ดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563ดาวน์โหลด
นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563ดาวน์โหลด
นโยบายพลังงาน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563ดาวน์โหลด
นโยบายในการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2562ดาวน์โหลด
ระเบียบการร้องเรียน ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564ดาวน์โหลด
ระเบียบการร้องเรียน ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562ดาวน์โหลด
จดหมายเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC 2564ดาวน์โหลด
จดหมายขอความร่วมมือคู่ค้า งดรับของขวัญ 2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564ดาวน์โหลด
จดหมายขอความร่วมมือคู่ค้า งดรับของขวัญปีใหม่ 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
การรายงานภาษี 2564ดาวน์โหลด
การรายงานภาษี ปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับดูแลกิจการ ปี 2563ดาวน์โหลด
แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดาวน์โหลด

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com