ผลการดำเนินงาน

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการพิจารณาคุณค่าและประเมินความสำเร็จของธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้เติบโตด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG

มิติเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทีวีโอ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปี 2562 ประกาศ “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการยกระดับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม

นอกจากนี้ ทีวีโอ ยังแต่งตั้ง คณะทำงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ขึ้นมา เพื่อให้งานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันจะส่งผลให้ทีวีโอ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้รับความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดาวน์โหลด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทีวีโอ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุง “คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้มีความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน ติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการดำเนินการดังนี้

 • สื่อสารและให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดการอบรม “อัพเดท!! จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชัน นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติและได้มีการเผยแพร่บนระบบสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ภายในองค์กร (Intranet และ e-mail)
 • สื่อสารกับคู่ค้า โดยการส่งจดหมายหรืออีเมล์นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้คู่ค้ารับทราบพร้อมขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการร่วมส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชัน
 • การรับข้อร้องเรียน เป็นช่องทางและกระบวนการในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส กรณีเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อมาตรฐานจริยธรรม การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
ระเบียบการร้องเรียน ดาวน์โหลด

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ปี 2562 ทีวีโอ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติกฎเกณฑ์ (ESRC)” เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย กำหนดแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว คณะกรรมการ ESRC จึงแต่งตั้ง “คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” (Evironmental, Social, Risk Management and Compliance Committee – Enterprise; ESRC-E) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ จากคณะกรรมการ ESRC นำไปสู่การปฏิบัติในระดับการจัดการ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

นอกจากนี้ คณะจัดการ ERSC-E ยังแต่งตั้ง “คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง” ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าและจรรยาบรรณคู่ค้า

การจัดซื้อ จัดหาคู่ค้าธุรกิจ
การผลิต
การตลาดและการขาย
การกระจายสินค้า
ลูกค้า ผู้บริโภค

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. การจัดซื้อจัดหา
  ในปี 2562 ทีวีโอ ได้กำหนด “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของคู่ค้า เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าและการเติบโต บริษัทจึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท และมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการนำแนวทางในจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจไปปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
 2. การผลิต
  ทีวีโอ ให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีโภชนาการ สนับสนุนสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังมีมาตรการรองรับความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Biosecurity เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงต่อผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าติดตามผลกระทบ เยียวยา หาแนวทางในการป้องกันแก้ไข และช่วยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างโรงงาน
 3. การตลาดและการขาย
  การวางแผนการตลาดและการขายสำหรับลูกค้า ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองและกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชบริโภค มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผลิตภัณฑ์ในประเทศเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ดำเนินการขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยยึดหลักคุณภาพ โภชนาการ และมาตรฐาน ภายใต้การแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 4. การกระจายสินค้า
  ทีวีโอ มีระบบบริหารจัดการการกระจายสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา และครอบคลุมทั่วประเทศ
 5. ลูกค้า ผู้บริโภค
  ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลายหลายและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างผูกพันแก่ผู้บริโภค ซึ่งช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท และยังส่งเสริมให้ตราสินค้าของทีวีโอ เป็นที่จดจำแก่ลูกค้า ผู้บริโภคอยู่เสมอ
จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ดาวน์โหลด

การจัดหาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ ได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ” หรือ “Supplier Code of Conduct” ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการเคารพและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยเผยแพร่นโยบายดังกล่าวเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ รวมทั้ง มุ่งหวังและพร้อมให้การสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจ ในการนำแนวทางต่างๆ ตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คู่ค้าหลักของบริษัท มากกว่า 50% รับทราบและเข้าใจจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท
1) การจัดกลุ่มคู่ค้าธุรกิจ ธุรกิจ เพื่อดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ทีวีโอ จัดกลุ่มคู่ค้าธุรกิจที่มีมูลค่าสูงหรือมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นกลุ่มคู่ค้าหลัก โดยแบ่งเป็นกลุ่มคู่ค้าในประเทศ และคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อดำเนินการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบและเข้าใจถึงจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
2) การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เพื่อสื่อสารความคาดหวังและความตั้งใจของทีวีโอ ในการบริหารจัดการความยั่งยืน ตลอดจนหาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และสร้างพลังความร่วมมือกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3) การติดตามและวัดผล ทีวีโอจะดำเนินการติดตามในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ผ่านการตรวจประเมินตนเองของคู่ค้า (Self Assesment), การตรวจประเมินโดยองค์กรอิสระภายนอก (Third Party Audit) หรือ การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของคู่ค้า (Site Visit) รวมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทีวีโอต่อไป
4) การเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานเพื่อการจัดหาอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com

มิติสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ทีวีโอ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได้กำหนด “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จะอยู่ภายใต้ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่างๆที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกมาอยู่เป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้

การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน

ทีวีโอ ได้กำหนด “นโยบายพลังงาน” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

นโยบายพลังงาน ดาวน์โหลด

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีวีโอจึงแต่งตั้ง ทีมงานด้านการจัดการพลังงาน ขึ้นมา เพื่อร่วมกันผลักกันกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย โดยมีบทบาทสำคัญในการประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ขอความร่วมมือและสร้างการตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน จัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม รวมทั้งยังรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการอนุรักษ์พลังงานนำเสนอแก่ผู้บริหารรับทราบต่อไป

ทีวีโอมีระบบการจัดการด้านพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (โรงงาน 1) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry)

การบริหารจัดการน้ำ

ทีวีโอ มีการตั้งเป้าหมายในการลดการใช้น้ำ โดยควบคุมการลดการระบายน้ำโบลวดาวน์ (Blowdown) ของหม้อไอน้ำ (Boiler) ลดการใช้น้ำที่เติมเข้าหม้อไอน้ำ โดยการควบคุม TDS จากในปี 2562 ที่มีการระบายน้ำออกร้อยละ 4.26 โดยหลังการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะลดระดับการระบายน้ำ Blowdown ลงเหลือร้อยละ 2.88 ในปี 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังเตรียมดำเนินการจัดการน้ำทิ้งจากกระบวนผลิตของโรงสกัด (Waste water process) มีการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในกระบวนการปั่นไข (Degumming) นำไปผลิตเป็นไอน้ำฉีดเข้าหม้อคั่วในกระบวนการผลิตกากถั่วเหลือง และนำไปใช้เป็นน้ำฉีดสเปรย์ เพื่อดักฝุ่นที่ระบบ Wet Scrubber ของหม้อไอน้ำ ช่วยลดผลกระทบด้านฝุ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย ทำให้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตทั้งหมด จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำใหม่ให้ได้มากที่สุด และช่วยลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดให้น้อยที่สุด

ในปี 2562 ในกระบวนการผลิตมีการใช้น้ำจำนวน 893,979 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ 0.75 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว โดยใช้น้ำลดลงร้อยละ 5 จากปี 2561)

เป้าหมายการลดการใช้น้ำ ผลการดำเนินงาน ปี 2562 เป้าหมายระยะสั้น ปี 2563* เป้าหมายระยะยาว ปี 2567*
การลดการใช้น้ำ 893,979 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
หรือ 0.75 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว
ลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2561
ลดลง 23,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
หรือ 0.73 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว
ลดลง ร้อยละ 2.5
ลดลง 45,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
หรือ 0.71 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว
ลดลง ร้อยละ 5
*ตั้งเป้าหมายจากปีฐาน 2562

การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนผลิต การบรรจุ และการสนับสนุนทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมให้น้อยที่สุด โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ของเสียที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดตามระเบียบ ขั้นตอน และหลักวิชาการของกรมโรงงาน กลุ่มที่สองคือ ของเสียที่นำไปสู่การจัดการด้วยวิธีการรีไซเคิล ทีวีโอ มีการดำเนินการในหลายส่วน โดยหนึ่งในสิ่งดำเนินการแล้ว คือการปรับเปลี่ยนวิธีการขนย้ายขวดพลาสติกและรูปแบบการรับเข้าของขวดบรรจุภัณฑ์ จากเดิมเป็นการรับขวดบรรจุภัณฑ์เข้ามาเพื่อบรรจุโดยตรง ก่อให้เกิดของเสียเป็นถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ขวดบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันแผนกบรรจุน้ำมัน (Oil Packing) ปรับเปลี่ยนเป็นรับเข้าขวดในรูปแบบ Preform แทน ทำให้ลดปริมาณถุงพลาสติกลงไปได้เป็นจำนวนมาก

ทีวีโอกำหนดเป้าหมายลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ลงร้อยละ 8 ในปี 2567

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทีวีโอ มีการดำเนินการในหลายด้านเพื่อมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต โดยในปี 2562 มีการจัดทำแผนการจัดการพลังงาน โดยการลดการใช้ไอน้ำในเครื่องกำเนิดไอน้ำลง 3,397 ตัน ทำให้สามารถลดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรลง 75 ตันCO2e ขณะเดียวกัน ยังมีแผนดำเนินการลดการใช้ไฟฟ้าในการกระบวนการผลิต ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลง 1,000,000 kwh ด้วยการติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาและพื้นที่ว่างของโรงงาน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าลงได้ 500 ตันCO2e

การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และในปี 2562 ทีวีโอได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวม 46 ผลิตภัณฑ์

ปี 2562 ทีวีโอ ลดการใช้ไอน้ำในเครื่องกำเนิดไอน้ำลง 3,397 ตัน สามารถลดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรลง 75 ตันCO2e
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2567 จากผลิตภัณฑ์น้ำมันบรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตรลดลงร้อยละ 2 ของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ โดยเทียบจากปีฐาน 2562
แผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ลดน้ำหนักของกล่องกระดาษและขวดพลาสติกลงได้ร้อยละ 10 ลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมได้ 1,086 ตันCO2e
การติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาและพื้นที่ว่างของโรงงาน ลดการใช้ไฟฟ้าลง 1,000,000 kwh ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าลงได้ 500 ตันCO2e

การส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร

ในปี 2562 ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Ice Condensing ซึ่งเป็นระบบการทำสูญญากาศประสิทธิภาพสูงในขั้นตอนการกำจัดกลิ่น (Deodorization) โดยสามารถใช้อุณหภูมิต่ำถึง -26 ⁰C ช่วยลดอุณหภูมิและระยะเวลาในขั้นตอนการกำจัดกลิ่นลง อีกทั้งยังทำให้น้ำมันพืชมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

นวัตกรรม Ice Condensing

 • ลดการใช้พลังงานไอน้ำลงร้อยละ 40
 • ลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 30
 • ลดปริมาณน้ำเสียจากระบบการกลั่นลงได้อีกร้อยละ 20

การบริหารจัดการผลกระทบและข้อร้องเรียน

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการจัดการผลกระทบที่เกิดจากระบวนการผลิต ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับการแจ้งเข้ามายังบริษัท โดยทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกันชุมชนรอบข้างอย่างใกล้ชิด เข้าพบปะเยี่ยมเยืยนชุมชนในแต่ละครัวเรือน เพื่อรับฟังและดำเนินการเยียวยาข้อร้องเรียนต่างๆ ในเบื้องต้นก่อนนำมารายงานต่อคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งสื่อสารกลับไปยังชุมชนเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ของทีวีโอต่อไป

การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 • แผนงานระยะสั้น โดยเริ่มต้นจากการหาสาเหตุของผลกระทบ ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเมินผลและติดตาม ตลอดจนมีการสุ่มตรวจผลการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ และสื่อสารต่อชุมชนเพื่อรับทราบเป็นระยะ
 • แผนงานระยะยาว ประกอบด้วยการจัดทำแผนภูมิชุมชนรอบโรงงาน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบในอนาคตให้สอดคล้องฤดูกาลและทิศทางลม รวมถึงการวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดอบรมเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบจากกระบวนการผลิตขึ้นมาอีกในอนาคต

มิติสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ปี 2562 ทีวีโอ จึงประกาศ “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิด หรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ยังกำหนด “นโยบายการควบคุมการใช้แรงงานเด็กและการเยียวยากรณีพบการจ้างแรงงานเด็ก” โดยไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี รวมถึงควบคุมให้ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานกับบริษัท ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมมีมาตรการควบคุมและเยียวยาอย่างเคร่งครัด

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน ดาวน์โหลด

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทีวีโอ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี “นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยประกาศนโยบายดังกล่าวในบริเวณโรงงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในอาคารสำนักงาน บนเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนมีการทบทวนและปรังปรุงนโยบายให้มีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

รวมทั้งมีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

จากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยข้างต้น ในรอบปี 2562 พบว่า อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม หรือ TRIR (Total Recordable Injuries Rate) ของพนักงานเท่ากับ 0.49 ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2561 TRIR เท่ากับ 0.96 และปี 2560 TRIR เท่ากับ 1.36 ซึ่งในปีนี้ค่า TRIR ของทีวีโอ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรม Starch and vegetable fats and oil manufacturing (NAICS 311220) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.88

อัตราการบาดเจ็บของพนักงานจากการทำงานรวม (TRIR)

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด

การดูแลบุคลากร

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของ ทีวีโอ องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วยการเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข และการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

ในปี 2562 บุคลากรของทีวีโอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,324 คน แบ่งเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ 159 คน และพนักงานโรงงาน 1,165 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2562)

การส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่

ทีวีโอ มีนโยบายส่งเสริมการรับคนในพื้นที่เข้าร่วมทำงานกับองค์กร พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพแก่คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนโดยในปี 2562 ทีวีโอ มีพนักงานในส่วนของโรงงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มากกว่าร้อยละ 80 หรือกว่า 900 คน จากพนักงานโรงงานทั้งหมด (พนักงานโรงงานมีจำนวนรวม 1,165 คน)

การพัฒนาบุคลากร

ปี 2562 บุคลากรได้รับการพัฒนาฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 61 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 11,213 ชั่วโมง หรือคิดเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 14 ชั่วโมง/คน/ปี

รายละเอียดการฝึกอบรมของพนักงาน

การเปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของผู้บริหารระหว่างปี 2559 - 2562 2559 2560 2561 2562
รวมชั่วโมงการฝึกอบรมของแต่ละปี 16,770 10,022 15,552 11,213
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ระดับผู้บริหาร / คน / ปี 41.36 66.75 41.56 16.56
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ระดับ ผอ.ฝ่าย และผู้จัดการ / คน / ปี 46.95 30.41 25.53 38.04
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ระดับหัวหน้างาน และพนักงาน / คน / ปี 124.05 56.07 15.23 12.49

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความผูกพันของพนักงานในองค์กร รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย อาทิ การแข่งขันฟุตบอล: TVO Cup, กิจกรรม Big Cleaning Day การทำความสะอาดร่วมกันประจำปี, กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์, กิจกรรมทำบุญและสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ ช่วยสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและมุ่งสร้างให้เกิดความผูกพันภายในองค์กร และยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่าน “คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน” ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงานทุกคน เพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการร่วมหารือและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องสวัสดิการที่เหมาะสมกับนายจ้าง

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ทีวีโอ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี ร่วมดูแล และแบ่งปันสู่สังคมจึงได้ดำเนินโครงการ “Caring & Sharing: แบ่งปันด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” ร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาสู่เยาวชนที่ขาดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านหลากหลายโครงการที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว ดังนี้

 • การสนับสนุนการศึกษาสู่เยาวชน
  ในปี 2562 ทีวีโอ ให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในหลากหลายโครงการ อาทิ นักเรียนซึ่งเป็นเด็กกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ รวมทั้งการสนับสนุนของขวัญสำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแก่โรงเรียนรวม 34 โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่ศูนย์เด็กเล็กของชุมชนในพื้นที่บริเวณที่โรงงานตั้งอยู่อีก 9 แห่ง
 • การส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
  • ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดีแก่เยาวชนและชุมชน
   ทีวีโอ มอบทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนน้ำมันถั่วเหลือง ตรา องุ่น เพื่อใช้ในการประกอบอาหารแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นประจำทุกเดือน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐมรวมจำนวน 6 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนในจังหวัดอื่น อาทิ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดยะลา จังหวัดประจวบคีรีขันต์ เป็นต้น เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในการดูแลอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้
  • ส่งเสริมด้านกีฬาชุมชน
   กีฬานอกจากช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ และส่งเสริมให้คนในชุมชนได้สร้างความรัก ความสามัคคี โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ มีกิจกรรมทำร่วมกัน เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ทีวีโอ เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของชมรมกีฬาวู้ดบอลนครชัยศรี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน
  • สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
   ในปี 2562 ทีวีโอ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยให้การสนับสนุนเครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และบริจาคเงินปรับปรุงห้องพิเศษ โครงการศูนย์หัวใจ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณกุศลให้กับประชาชนผู้เจ็บป่วยและช่วยบรรเทาการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
   นอกจากนี้ ทีวีโอ ยังร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน เพื่อปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ประชาชนในอำเภอนครชัยศรี รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการ เพื่อมีเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานของบริษัทได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการเข้ามารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน
  • ร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
   ทีวีโอ เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม พร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้ขยายผลกลายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนได้ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในโรงงานกับประชาชนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ อาทิ
   • ประเพณีการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้าน ทีวีโอ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ในการร่วมสนับสนุนและส่งทีมตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันเรือมาดพื้นบ้านของวัดประชานาถ (โคกแขก) ตำบลขุนแก้ว จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมประเพณีอันดีงามในวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ สร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น และ สร้างความตระหนักถึงการร่วมดูแลรักษาแม่น้ำท่าจีน
   • กิจกรรมบำรุงศาสนา ทีวีโอ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่าในชุมชนประจำปี 2562 ของชุมชนท้องถิ่น รวม 6 วัด เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
   • งานส้มโอนครชัยศรี ส้มโอนครชัยศรี เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการขายสินค้าท้องถิ่น โดยเฉพาะส้มโอ ทีวีโอ ได้ร่วมกับอำเภอนครชัยศรี ให้การสนับสนุนการจัดงาน “วันส้มโอนครชัยศรี” และการจัดประกวด “ธิดาส้มโอหวาน” พร้อมส่งผู้เข้าร่วมประกวดในนามของบริษัท ส่งผลให้มีการประชาสัมพันธ์งานและสินค้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  • คณะทำงานเพื่อชุมชน
   ทีวีโอ มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยนายอำเภอนครชัยศรี ผู้นำชุมชนในอำเภอนครชัยศรี ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากภาคประชาสังคม และทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ของทีวีโอ โดยจัดให้มีการประชุมหารือกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางในการสื่อสารระหว่างรับฟังข้อเสนอแนะ ผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทต่อชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ทีวีโอ ได้ตั้ง “คณะทำงาน Emergency Response Team” เพื่อเฝ้าระวังและร่วมช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปีที่ผ่านมา ทีมงานของทีวีโอได้เข้าร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในหลายๆ เหตุการณ์
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
   ทีวีโอ สนับสนุน "โครงการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ" อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยนำทีมงานของทีวีโอเข้าไปร่วมศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำโครงการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการที่เข้ามาฝึกอบรม อาทิ การออกแบบระบบน้ำใช้ทั้งหมดในศูนย์ฝึกอาชีพฯ การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบในบึงรับน้ำเพื่อนำไปออกแบบระบบกรองน้ำใช้ การรับซื้อผลผลิตเมลอนที่ผู้พิการปลูกนำมาใช้ในการประชุมสำคัญของบริษัท เป็นต้น
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com