ผลการดำเนินงาน

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการพิจารณาคุณค่าและประเมินความสำเร็จของธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้เติบโตด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG

มิติเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทีวีโอ ให้ความสำคัญ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปี 2564 บริษัทมีการทบทวนนโยบายสำคัญหลายด้าน ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ ระเบียบการร้องเรียน ให้เป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ปี 2564 ทีวีโอ ได้รับการประเมินคะแนน CG อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 37 บริษัท Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥10,000 ล้านบาท ด้วยคะแนน 96% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน 716 บริษัทที่ได้คะแนนโดยรวมที่ร้อยละ 84 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดาวน์โหลด
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2564 บริษัทมีการทบทวนนโยบาย และปรับปรุง “คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน ติดตาม และทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการดำเนินการดังนี้

 • การสื่อสาร และให้ความรู้กับพนักงาน ทีวีโอจัดการอบรมหลักสูตร “อัพเดท!! จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชัน นโยบาย และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติ และได้มีการเผยแพร่บนระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร (Intranet และ e-mail) นอกจากนี้ ได้มีเผยแพร่นโยบาย และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัท ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
 • การสื่อสารกับคู่ค้าหลักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทีวีโอได้ดำเนินการส่งจดหมายขอความร่วมมืองดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และจดหมายเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางอีเมล์ เพื่อเน้นย้ำให้คู่ค้ารับทราบว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมขอความร่วมมือจากคู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญของบริษัทในทุกเทศกาล นอกจากนี้ บริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับคู่ค้าในการร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของคู่ค้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมปลอดคอร์รัปชันให้ประเทศไทย
 • การรับข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรม การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบบริษัทนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ทีวีโอมีช่องทางในการการแจ้งเบาะแส และรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมายได้โดยตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือสำนักตรวจสอบภายใน ผ่านทางจดหมาย อีเมล์ หรือเว็บไซต์ของบริษัท https://www.tvothai.com/th/corporate-governance
บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
ระเบียบการร้องเรียน ดาวน์โหลด

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ทีวีโอ ตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย ภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร จึงได้นำกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk Management) หรือที่เรียกว่า COSO-ERM Framework นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้าน กลยุทธ์การดำเนินงาน การเงิน ความสอดคล้องกับกฎระเบียบ ปฏิบัติ รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risks) เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรเกิดประสิทธิผล

ในปี 2564 ทีวีโอ ได้นำเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม คือ ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อแจ้งสัญญาณของการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ และจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงยังเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ทันต่อสถานการณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว คณะกรรมการ ESRC จึงแต่งตั้ง “คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” (Environmental, Social, Risk Management and Compliance Committee – Enterprise, ESRC-E) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ จากคณะกรรมการ ESRC นำไปสู่การปฏิบัติในระดับการจัดการ รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ทั้งนี้ ทีวีโอ เผยแพร่รายละเอียดของปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และแนวทางบริหารจัดการที่แบบ 56-1 One Report รายงานประจำปี 2564 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 38-42

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าและจรรยาบรรณคู่ค้า

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. การจัดซื้อจัดหา
  โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก รวมทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังนั้นการจัดซื้อจัดหาต้องมีประสิทธิภาพเพื่อได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของทีวีโอ และแหล่งวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ รวมทั้งสินค้า และบริการอื่นๆ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำดูแลกิจการที่ดี
 2. การผลิต
  ทีวีโอ ให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีโภชนาการ สนับสนุนสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังมีมาตรการรองรับความปลอดภัยของกระบวนการผลิตอย่างสูงสุด ด้วยระบบ Biosecurity เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงต่อผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าติดตามผลกระทบ เยียวยา หาแนวทางในการป้องกันแก้ไข และช่วยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างโรงงาน
 3. การตลาดและการขาย
  การวางแผนการตลาดและการขายสำหรับลูกค้า ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองและกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชบริโภค มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผลิตภัณฑ์ในประเทศเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ดำเนินการขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยยึดหลักคุณภาพ โภชนาการ และมาตรฐาน ภายใต้การแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 4. การกระจายสินค้า
  ทีวีโอ มีระบบบริหารจัดการการกระจายสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้า และผู้บริโภคอย่างรวดเร็วตรงต่อเวลา ทั้งใน และต่างประเทศ
 5. ลูกค้า ผู้บริโภค
  ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลายหลายและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างผูกพันแก่ผู้บริโภค ซึ่งช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท และยังส่งเสริมให้ตราสินค้าของทีวีโอ เป็นที่จดจำแก่ลูกค้า ผู้บริโภคอยู่เสมอ
จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ดาวน์โหลด

การจัดหาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอได้สื่อสารกับคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้รับทราบ “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ” หรือ “Supplier Code of Conduct” ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการเคารพ และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และมั่นใจได้ว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่ค้าธุรกิจมีความสอดคล้องกันในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอมุ่งหวังว่าจะช่วยผลักดันให้คู่ค้าธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ยกระดับ ขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต โดยเผยแพร่นโยบาย ดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท https://www.tvothai.com/th/corporate-governance เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ ทั้งนี้ ทีวีโอมุ่งหวัง และพร้อมให้การสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจในการนำแนวทางต่างๆ ตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2564 ทีวีโอมีการปรับเอกสารการขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่ โดยเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้ามาด้วย อาทิ การจ้างงาน และการปฏิบัติต่อแรงงาน ครอบคลุมเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ, การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม, การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้าน คอร์รัปชัน, มาตรฐานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือความปลอดภัย เป็นต้น โดยจัดส่งให้กับคู่ค้าใหม่ทุกรายที่มาขึ้นทะเบียนในปีนี้ดำเนินการผ่านระบบประเมินตนเอง (Self-Declaration) และจะทยอยทบทวนคู่ค้ารายเดิมทุก 2 ปี เพื่อให้การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแนวทางการประเมินอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน ESG และด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง กับคู่ค้าธุรกิจของบริษัท

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับในจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ครบถ้วนภายในปี 2567
1) การจัดกลุ่มคู่ค้าธุรกิจ ธุรกิจ เพื่อดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ทีวีโอ จัดกลุ่มคู่ค้าธุรกิจที่มีมูลค่าสูงหรือมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นกลุ่มคู่ค้าหลัก โดยแบ่งเป็นกลุ่มคู่ค้าในประเทศ และคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อดำเนินการสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบและเข้าใจถึงจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
2) การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เพื่อสื่อสารความคาดหวังและความตั้งใจของทีวีโอ ในการบริหารจัดการความยั่งยืน ตลอดจนหาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และสร้างพลังความร่วมมือกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3) การติดตามและวัดผล ทีวีโอจะดำเนินการติดตามในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ผ่านการตรวจประเมินตนเองของคู่ค้า (Self Assesment), การตรวจประเมินโดยองค์กรอิสระภายนอก (Third Party Audit) หรือ การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของคู่ค้า (Site Visit) รวมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทีวีโอต่อไป
4) การเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงานเพื่อการจัดหาอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com

มิติสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ทีวีโอตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานทั้งภายใน และภายนอกสถานประกอบการ จึงได้กำหนด “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.tvothai.com/th/corporate-governance เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ รวมถึงปกป้องระบบนิเวศ และความหลาก หลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการ และดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้ “คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” หรือ “คณะ ES” จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการทำงานในทุกด้าน ทั้งการใช้พลังงาน การจัดการน้ำ และของเสียจากกระบวนการผลิต ไปจนถึงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นำไปสู่การตั้งเป้าหมายการลดการใช้ทรัพยากรทั้งระยะสั้น และระยะยาว ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียน จากผลกระทบต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกมาอยู่เป็นรูปธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จะอยู่ภายใต้ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่างๆที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกมาอยู่เป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้

การใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์พลังงาน

ทีวีโอ ได้กำหนด “นโยบายพลังงาน” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ โดยการอนรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

นโยบายพลังงาน ดาวน์โหลด

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีวีโอจึงแต่งตั้ง ทีมงานด้านการจัดการพลังงาน ขึ้นมา เพื่อร่วมกันผลักกันกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย โดยมีบทบาทสำคัญในการประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ขอความร่วมมือและสร้างการตระหนักรู้ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน จัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม รวมทั้งยังรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการอนุรักษ์พลังงานนำเสนอแก่ผู้บริหารรับทราบต่อไป

ทีวีโอมีระบบการจัดการด้านพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (โรงงาน 1) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry)

การบริหารจัดการน้ำ

ในปี 2564 การบริหารจัดการน้ำของทีวีโอมุ่งเน้นไปที่การจัดการ น้ำทิ้งทั้งระบบ ผลลัพธ์ที่ได้ทางหนึ่งคือ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ซึ่งเกิดจากรวมรวบข้อมูลการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตน้ำดี น้ำในกระบวนการผลิต น้ำใช้ในการสนับสนุนการผลิต และระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปสู่การหาแนวทางในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกระบวนการ 3R ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลดการใช้ หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่)

การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ในปี 2564 กระบวนการคัดแยกของเสียจากกระบวนการผลิตจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ และบันทึกจำนวนอย่างรอบคอบ หลังจากนั้น นำไปพิจารณาคัดเลือกแนวทางการจัดการที่เหมาะสม แต่ทีวีโอยังสามารถบริหารจัดการได้โดยของเสียบางส่วนนำกลับมาใช้ใหม่ และของเสียส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลงผสม (สำหรับกลุ่มของเสียอันตราย) และนำไปทำปุ๋ยหมัก (สำหรับของเสียที่ไม่เป็นอันตราย) ซึ่งเป็นกระบวนการกำจัดของเสียที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีของเสียที่ต้องจัดการด้วยการเผาทำลาย ซึ่งเป็นการกำจัดของเสียด้วยวิธีเผาใช้อุณหภูมิความร้อนสูงในเตาระบบปิด แต่มีข้อเสียคือสิ้นเปลืองพลังงาน รวมทั้งไม่มีของเสียที่ต้องจัดการด้วยการฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีการ ที่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และสิ่ง แวดล้อม และเป็นไปตาม เป้าหมายการลดของเสียจากอุตสาหกรรมสู่หลุมฝังกลบให้เป็น ศูนย์ หรือ Zero Waste to Landfill

ทีวีโอกำหนดเป้าหมายลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ลงร้อยละ 8 ในปี 2567

ในปี 2564 ทีวีโอดำเนินการในหลายส่วนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการยื่นขอ Carbon Footprint Reduction ระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

 1. ลดการใช้พลังงานกระบวนการผลิตในโรงกลั่น โดยการติดตั้งระบบ Nano Neutralization และ Ice Condensing รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ น้ำมันพืชโดยลดความหนาของกล่อง และขวดบรรจุน้ำมัน
 2. การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ รถโฟล์คลิฟท์ และรถบรรทุกของโรงงานทุกคันเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน B7
 3. การติดตั้ง Solar Rooftop 1.15 MWp อยู่ระหว่างการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

การดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และได้รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน (สีฟ้า) รวม 46 ผลิตภัณฑ์ โดยการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ในปี 2563 มีทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมผู้ทวนสอบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร พร้อมกับการต่ออายุนโยบายพลังงาน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์ในครั้งถัดไปในปี 2565

การส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กร

ทีวีโอ ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Ice Condensing ซึ่งเป็นระบบการทำสูญญากาศประสิทธิภาพสูงในขั้นตอนการกำจัดกลิ่น (Deodorization) โดยสามารถใช้อุณหภูมิต่ำถึง -26 ⁰C ช่วยลดอุณหภูมิและระยะเวลาในขั้นตอนการกำจัดกลิ่นลง อีกทั้งยังทำให้น้ำมันพืชมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

นวัตกรรม Ice Condensing

 • ลดการใช้พลังงานไอน้ำลงร้อยละ 40
 • ลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 30
 • ลดปริมาณน้ำเสียจากระบบการกลั่นลงได้อีกร้อยละ 20

การบริหารจัดการผลกระทบและข้อร้องเรียน

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการจัดการผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับการแจ้งเข้ามายังบริษัทโดย “ทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์” ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับชุมชนรอบข้างอย่างใกล้ชิดเข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนในแต่ละครัวเรือน เพื่อรับฟังและดำเนินการเยียวยาข้อร้องเรียนต่างๆ ในเบื้องต้นก่อนนำมารายงานต่อ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม นำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน เพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งสื่อสารกลับไปยังชุมชน เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขต่างๆ ของทีวีโอต่อไป

การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 • แผนงานระยะสั้น โดยเริ่มต้นจากการหาสาเหตุของผลกระทบ ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเมินผลและติดตาม ตลอดจนมีการสุ่มตรวจผลการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ และสื่อสารต่อชุมชนเพื่อรับทราบเป็นระยะ
 • แผนงานระยะยาว ประกอบด้วยการจัดทำแผนภูมิชุมชนรอบโรงงาน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบในอนาคตให้สอดคล้องฤดูกาลและทิศทางลม รวมถึงการวางแผนการซ่อมบำรุงและจัดอบรมเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบจากกระบวนการผลิตขึ้นมาอีกในอนาคต

มิติสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ทีวีโอ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ชุมชน สังคม ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน โดยประกาศ “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” ให้ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปด้วยความรอบคอบ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรง และทางอ้อม

รวมทั้ง ยังกำหนด “นโยบายการควบคุมการใช้แรงงานเด็ก และการเยียวยากรณีพบการจ้างแรงงานเด็ก” โดยไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงกำหนดให้ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานกับบริษัทไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมมีมาตรการควบคุม และเยียวยาอย่างเคร่งครัด

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน ดาวน์โหลด

การดูแลพนักงาน

ปี 2564 ทีวีโอ ไม่มีนโยบายปรับลดพนักงาน ลดเงินเดือน หรือ หยุดดำเนินการในภาวะวิกฤติ เพราะ “บุคลากร” นับเป็น ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงต้องดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัย พร้อมปรับตัวให้ทัน กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีมาตรการดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัย

พนักงานของทีวีโอ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,318 คน แบ่งเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ 151 คน และพนักงานโรงงาน 1,167 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564

การส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข และการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ปี 2564 บริษัทมีการบริหารจัดการบุคลากร และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลง และเติบโตทางธุรกิจขององค์กร โดยเน้นการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ การประสานงานที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร การบริหารโครงสร้างเงินเดือน ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และยกระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การอมรมแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค รวมถึงปรับหลักสูตรให้เป็น In-House Training เป็นหลัก โดยยังคงหลักสูตรที่สำคัญๆ สำหรับการปฏิบัติเอาไว้ด้วย อาทิ เรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน การสื่อสารแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ในสถานการณ์โควิดการพัฒนาทักษะ และเทคนิคการปฏิบัติตามสายวิชาชีพทีจำเป็นในแต่ละรอบปี เป็นต้น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางผลการดำเนินงาน ข้อมูล ด้านบุคลากร หน้า 57-60

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทีวีโอ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี “นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยประกาศนโยบายดังกล่าวในบริเวณโรงงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในอาคารสำนักงาน บนเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนมีการทบทวนและปรังปรุงนโยบายให้มีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

รวมทั้งมีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001 และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ในรอบปี 2564 พบว่า อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน รวม หรือ TRIR (Total Recordable Injuries Rate) ของ พนักงานเท่ากับ 0.39 ซึ่งมีอัตราลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2563 TRIR เท่ากับ 0.43 ซึ่งในปีนี้ค่า TRIR ของทีวีโอต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรม Starch and vegetable fats and oil manufacturing (NAICS 311220) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.7 ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยในตารางผลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย หน้า 61

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ทีวีโอมุ่งมั่นดูแลชุมชนรอบข้างควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน

กิจกรรมสานเสวนาและโครงการ TVO ส่งเสริมเส้นทางอาชีพสู่ชุมชน

ทีวีโอเข้าร่วม โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ รับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ CSR-DIW Continuous 2564 โดยจัดกิจกรรมสานเสวนาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เป็นความต้องการของชุมชนด้วยทักษะความรู้ หรือกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ในช่วงที่มีการระบาดหนัก ทีวีโอจัดกิจกรรมสานเสวนาแบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะ และการสัมผัสใกล้ชิดด้วยวีดีโอคอลผ่าน แอปพลิเคชัน Line ในโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน และชาวบ้านในชุมชนมีความคุ้นเคย ชาวบ้านในตำบลขุนแก้วลงความเห็นว่า เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันโรคพื้นฐานที่ทุุกครัวเรือนจำเป็นต้องมี กลับเกิดการขาดแคลนในบางช่วง และมีราคาจำหน่ายที่ค่อนข้างสูง จึงนำไปสู่การจัดทำ “โครงการส่งต่อความรู้ สู้ภัยโควิด–ฝึกทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” สานต่อ โครงการ TVO ส่งเสริมเส้นทางอาชีพสู่ชุมชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมรายได้ และสร้างอาชีพให้กับชุมชนผ่าน องค์ความรู้จากวิถีชุมชน ในปี 2564 ชุมชนไทยาวาสร่วมกันลงความเห็นว่าอยากจัดกิจกรรมฝึกอบรมทำขนมจีบซาลาเปา เนื่องจากทำได้ง่าย มีวิธีการทำ และอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยาก เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ และ Line กลุ่มของทีวีโอกับชุมชน

ทีวีโอมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับชุมชนโดยตรง และมีทีมงานชุมชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนพนักงานในการลงพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้างในหลายๆ เรื่อง และเป็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อาทิ การฉีดยากันยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกเดือนให้แก่หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน การติดตั้ง และซ่อมแซม เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้แก่หมู่บ้านรอบโรงงาน การนำกระสอบทรายไปช่วยเหลือกั้นน้ำในช่วงฝนตกหนัก และมีน้ำท่วมขังให้แก่ชุมชน และโรงเรียนในตำบลใกล้เคียง รวมถึงมี Line กลุ่มของ TVO กับชุมชน ที่ผู้นำหรือตัวแทนของชาวบ้านสามารถบอกกล่าวความต้องการ หรือสื่อสารแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว สร้างการมีส่วนร่วม และเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของชุมชนกับโรงงาน

โครงการ Caring & Sharing: แบ่งปันด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน

โครงการ Caring & Sharing เป็นกิจกรรมที่ทีวีโอดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชน และสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยทีวีโอเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาสู่เยาวชนที่ขาดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชน และสังคม ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชนในหลากหลายกิจกรรมได้ในระยะยาว

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com