ผลการดำเนินงาน

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการพิจารณาคุณค่าและประเมินความสำเร็จของธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้เติบโตด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG

มิติเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

TVO ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปี 2561 ได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อยกระดับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทได้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดาวน์โหลด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

TVO มีการทบทวนนโยบายและปรับปรุง “คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้มีความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน ติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการดังนี้

 • สื่อสารและให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption รวมทั้ง นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชัน นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติ
 • สื่อสารกับคู่ค้า โดยการส่งจดหมายหรืออีเมล์นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้คู่ค้า รับทราบพร้อมขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการร่วมส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชัน
 • การรับข้อร้องเรียน เป็นช่องทางและกระบวนการในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส กรณีเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อมาตรฐานจริยธรรม การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
ระเบียบการร้องเรียน ดาวน์โหลด

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่สูงขึ้น ทีวีโอ ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัท เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าและจรรยาบรรณคู่ค้า

TVO ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน โดยมีการบริหารความเสี่ยงคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดซื้อจัดหาคู่ค้า
การผลิต
การตลาดและการขาย
การจัดซื้อจัดหาคู่ค้า
ผู้บริโภค คู่ค้า
 1. การจัดซื้อจัดหา โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นต้นทุนขายหลัก รวมทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดังนั้นการจัดซื้อจัดหาหาต้องมีประสิทธิภาพเพื่อได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานของทีวีโอ และแหล่งวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าและบริการอื่น ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการคู่ค้า โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. การผลิต ให้ความสำคัญกับการป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจส่งผลต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกขั้นตอนการผลิต โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีโภชนาการ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 3. การตลาดและการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียในการผลิตสินค้าทั้งกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มีคุณภาพ มีโภชนาการที่ดี ได้มาตรฐาน อีกทั้งให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
 4. การกระจายสินค้า มีการบริหารจัดการการกระจายสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้า และผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับคู่ค้า เพื่อร่วมสร้างบริการที่ประทับใจ
จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ดาวน์โหลด

การจัดหาอย่างยั่งยืน

เมล็ดถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของทีวีโอ บริษัทมีนโยบายรับซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกรภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

บริษัทรับซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศเกรดโรงสกัด คิดเป็นร้อยละ 100

TVO ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “ประชารัฐพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ : การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองของสหกรณ์นิคมแม่แตง จ.เชียงใหม่” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อต่อยอดการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเพาะปลูกถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ รวมทั้งสร้างต้นแบบการพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองแบบปลอดภัยให้ผลผลิตสูง

ผลผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรที่เข้าโครงการปีที่ 2 ทำได้เฉลี่ย 360 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยที่ผลิตได้ 250 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูงกว่าประมาณร้อยละ 44.18

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยผลผลิตวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทีวีโอ จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ อาทิ บราซิลและสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก และเพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ ทีวีโอ มีการลงพื้นที่สำรวจในแหล่งเพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศผู้ผลิตต้นทาง เพื่อประเมินความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของวัตถุดิบในแต่ละแหล่ง และเพื่อคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลช่วงเวลาเก็บเกี่ยว คุณภาพและราคา

ต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกรในโครงการ เฉลี่ย 1,614.08 บาทต่อไร่ ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของประเทศไทย 4,260.51 บาทต่อไร่* หรือต่ำกว่าประมาณร้อยละ 160 (โครงสร้างและวิธีการคำนวณต้นทุนอาจแตกต่างกันได้*)

นอกจากนี้ ทีวีโอ มีกระบวนการคัดสรรคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ได้มาไม่บุกรุกทำลายป่า ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ผิดหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Sedex เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักจริยธรรมค้าขาย และ เป็นสมาชิก Round Table on Responsible Soy Association (RTRS)

*ที่มา: ผลการศึกษาโครงการประชารัฐพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองสหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ปีที่ 2 (ฤดูการผลิตพ.ศ. 2560 - 2561)

มิติสังคม

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เป็นหลักปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ชุมชน สังคม ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท และรวมไปถึง สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจึงประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิด หรือสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน ดาวน์โหลด

นอกจากนี้ ทีวีโอ ได้กำหนด “นโยบายการควบคุมการใช้แรงงานเด็กและการเยียวยากรณีพบการจ้างแรงงานเด็ก” โดยไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี รวมถึงควบคุมให้ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานกับบริษัทไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมมีมาตรการควบคุมและเยียวยาอย่างเคร่งครัด โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทีวีโอ ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

TVO ให้ความสำคัญและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 มาบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและกระบวนการด้านความปลอดภัย

จากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า มีอัตราลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2560 TRIR เท่ากับ 1.36 และพบว่าค่า TRIR ของ ทีวีโอ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรม Starch and vegetable fats and oil manufacturing (NAICS 311220) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.7

อัตราการบาดเจ็บของพนักงานจากการทำงานรวม (TRIR)

นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด

การดูแลบุคลากร

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของ ทีวีโอ องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่งประกอบด้วยการเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข และการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

ในปี 2561 บุคลากรของ ทีวีโอ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,295 คนแบ่งเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ 161 คน และพนักงานโรงงาน 1,134 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน รวม 501 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2561)

การส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่

TVO มีนโยบายส่งเสริมการรับคนในพื้นที่เข้าร่วมทำงานกับองค์กร พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพแก่คนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนโดยในปี 2561 ทีวีโอ มีพนักงานในส่วนของโรงงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มากกว่าร้อยละ 80 หรือกว่า 900 คน จากพนักงานโรงงานทั้งหมด

การพัฒนาบุคลากร

ในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรได้รับการพัฒนาฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 73.89 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 15,552 ชั่วโมง หรือคิดเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 12.01 ชั่วโมง/คน/ปี

รายละเอียดการฝึกอบรมของพนักงาน

เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน ระหว่างปี 2559 - 2561 2559 2560 2561
รวมชั่วโมงการฝึกอบรมของแต่ละปี 16,770 10,022 15,552
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ระดับผู้บริหาร / คน / ปี 41.36 66.75 41.56
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ระดับ ผอ.ฝ่าย & ผู้จัดการ / คน / ปี 46.95 30.41 25.53
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ระดับหัวหน้างาน & พนักงาน / คน / ปี 124.05 56.07 153.23

การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

TVO มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี ร่วมดูแล และแบ่งปันสู่สังคมจึงได้ดำเนินโครงการ “Caring & Sharing: แบ่งปันด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” ร่วมสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาสู่เยาวชนที่ขาดแคลน ส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านหลากหลายโครงการที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว ดังนี้

 • “โครงการพัฒนาด้านการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร องค์การบริหารส่วน จ.น่าน องค์การบริหารส่วน ต.สะเนียน และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ active learning ลงสู่ชุมชนไปพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 • การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน เด็กกำพร้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา จ.นครปฐม จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ รวมทั้งให้การสนับสนุนของขวัญสำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแก่โรงเรียนรวม 34 โรงเรียน และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของชุมชนในพื้นที่บริเวณที่โรงงานตั้งอยู่
 • “โครงการองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนาน” ทีวีโอ ได้ดำเนินโครงการองุ่นอิ่มบุญ เพื่อน้องอิ่มนานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการ สุขภาวะที่ดีแก่เยาวชนและชุมชน โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐมรวมจำนวน 4 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันคลังสมองเพื่อชีวิต สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนใน จ.นครปฐม รวม 6 โรงเรียน โดยสนับสนุนน้ำมันถั่วเหลือง ตรา องุ่น เป็นประจำทุกเดือนและสนับสนุนน้ำมันถั่วเหลืองให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
 • โครงการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ในปี 2561 ทีวีโอ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง แก่โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่ประชาชนในอ.นครชัยศรี รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการเพื่อมีเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้เข้ารับบริการได้มีความสะดวกสบาย บรรเทาอาการไม่สบายทางกายได้
 • โครงการ “แยกขยะ 4 ชนิด กับ 4 ตำบล” เพื่อร่วมดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ 4 ตำบล ได้แก่ ต.นครชัยศรี ต.ไทยาวาส ต.ขุนแก้ว ต.งิ้วราย จ.นครปฐม ให้เป็นชุมชนสะอาดและเป็นต้นแบบในการจัดการขยะ ทีวีโอ ได้ร่วมกับอ.นครชัยศรีชุมชนต้นแบบทั้ง 4 ตำบล และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการให้ความรู้แก่ชุมชนต้นแบบในการจัดการคัดแยกขยะ 4 ชนิด ได้แก่ แก้ว พลาสติก โลหะ ขยะอันตราย ก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะและเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ช่วยดูแลชุมชนให้สะอาดน่าอยู่
 • การร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรรม ทีวีโอ เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันดีงาม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และขยายผลสู่การเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชน
 • คณะทำงานเพื่อชุมชน ทีวีโอ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนในแต่ละครัวเรือน และเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ รับฟังผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทต่อชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ได้ตั้งคณะทำงาน Emergency Response Team เพื่อเฝ้าระวังและร่วมช่วยกันแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง

ในปี 2561 ทีวีโอ ได้ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยี Nano Neutralization เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ส่งผลให้สามารถลดการสูญเสียของน้ำมัน ได้ผลผลิตของน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 (Yield) ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการช่วยลดปริมาณน้ำเสียลงได้ร้อยละ 40 และในกระบวนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ตรา องุ่น ไม่มีกระบวนการเติมไฮโดรเจน จึงเชื่อมั่นได้ว่า ปลอดภัยจากไขมันทรานส์

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตฟูลแฟตซอย มีการติดตั้งเครื่องตีป่น เครื่อง Extruder และเครื่อง Dryer และ Cooler เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพของฟูลแฟตซอย หนึ่งในผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายใต้ชื่อ ทีวีโอ ให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น ได้โปรตีนสูงขึ้น พร้อมทั้งได้ผลผลิตฟูลแฟตซอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33

มิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

TVO ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการทำงานในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ยังเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การใช้ทรัพยากร

TVO แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และทบทวนนโยบายและการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท
 2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององคก์รอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
 5. บริษัทให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคลด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านอนุรักษ์พลังงาน
 6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

ทั้งนี้ ทีวีโอ มีระบบการจัดการด้านพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (โรงงาน 1) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry)

การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

 • การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีติดตั้ง Economizer เพื่อปรับปรุงระบบในเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) สามารถนำไอร้อนที่เดิมเคยถูกปล่อยทิ้งจากการเผาไหม้ กลับมาใช้ให้ในการ Preheat น้ำเลี้ยงหม้อไอน้ำ ส่งผลให้ลดการใช้แกรบลงได้ 1,590 ตันต่อปี
 • การอนุรักษ์พลังงานความร้อนการศึกษาและพัฒนาการควบคุมการระบายน้ำออก (Blow down) เพื่อให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ปล่อยน้ำออกเกินความจำเป็นของน้ำในเครื่องกำเนินไอน้ำ (Boiler)
 • เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
  5.27 ล้านเมกะจูลต่อปี
  ผลการอนุรักษ์พลังงาน
  4.96 ล้านเมกะจูลต่อปี *
  * น้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการหยุดเครื่องจักรฉุกเฉิน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อน
 • โครงการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทีวีโอใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต และเป็นเชื้อเพลิงภายในประเทศ และช่วยส่งเสริมเม็ดเงินสู่ภาคเกษตรกรรม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

การลดปริมาณน้ำเสีย

น้ำทิ้ง เป็นมลพิษทางน้ำที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของชุมชน ทีวีโอ จัดทำโครงการนวัตกรรมระบบ Nano Neutralization เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ซึ่งนอกจากส่งผลให้ผลผลิตของน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำเสียลงได้ร้อยละ 40 หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียได้ประมาณ 3 แสนบาทต่อปี

การบริหารจัดการฝุ่น

TVO เลือกใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหรือเชื้อเพลิงจากแกลบ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ บริษัทใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยเกิดมลพิษทางอากาศจากฝุ่นได้ บริษัทมีมาตรการการจัดการฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อดักฝุ่น อาทิ Multi cyclone, Web scrubber อีกทั้ง ยังมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากเครื่องกำเนิดไอน้ำอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ ควบคุมสภาวะการเดินเครื่องให้ได้มาตรฐาน พร้อมทีมทำงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่และพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน สอบถามความผิดปกติที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศรอบบริเวณโรงงานได้มาตรฐานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การบริหารจัดการกลิ่น

TVO มีการกำหนดและควบคุมสภาวะการผลิตที่มีผลกระทบต่อกลิ่น มีการตรวจสอบติดตามมาตรฐานการผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องกลิ่น มีการประชุมหารือทุกสัปดาห์ และมีทีมทำงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามวิเคราะห์ ประเมินผล พร้อมทีมในการสนับสนุนซ่อมบำรุงเพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการผลิตอย่างต่อเนื่อง และทีมออกแบบ นำเทคโนโลยี มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้กลิ่นอยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่น้อยกว่าระดับ 1 (หรือ ระดับกลิ่นน้อย : ไม่มีกลิ่นถึงมีกลิ่นจางๆ) ซึ่งเกณฑ์การวัดกลิ่นมี 3 ระดับ โดยระดับ 3 คือระดับความเข้มข้นของกลิ่นสูงสุด บริษัทมีการติดตั้งระบบดูดกลิ่นเพิ่มเติมที่เครื่อง Extruder มีการปรับปรุงและเปลี่ยนผ้ากรองใน Filter Bag เป็นรุ่นพิเศษ เพื่อช่วยดักจับกลิ่นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีแผนตรวจติดตามเพื่อป้องกันสิ่งตกค้างในระบบ ป้องกันการเกิดกลิ่นจากกระบวนการผลิตฟูลแฟตซอย นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่น Wet Scrubber เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่กระบวนการกลั่นน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และคาร์บอนฟุตพริ้นท์

TVO ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กับ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และได้รับอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวม 47 ผลิตภัณฑ์ และได้รับการรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction)

ปี 2561 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเมินจาก 17 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้กว่า 10.27 ล้านกิโลกรัม หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 2
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com