การรับรองคุณภาพ

ทีวีโอ มีการบริหารและดำเนินงานภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยมีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักสากล ด้วยความมุ่งมั่นขององค์กร ผู้บริหาร และพนักงาน ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบคุณภาพที่สำคัญดังนี้

GMP & HACCP

GMP - Good Manufacturing Practices (หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต) HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point (ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) รวมทั้งมีการจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผุ้บริโภค

ISO 22000

ISO 22000 - Food Safety Management System (ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร) เป็นมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มโอกาสในการค้าขายให้บริษัท ลดการถูกตรวจจากบริษัทลูกค้า ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจและไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจ ลูกค้าปลายทางมีความมั่นใจกับระบบการทำงานของบริษัทเรามากขึ้น เป็นมาตรฐานที่ดีที่

ISO/TS 22002-1 (PAS 220)

ISO/TS 22002-1 - Prerequisite programmes on Food Safety for Food Manufacturing (ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับการจัดการโปรแกรมพื้นฐาน ความปลอดภัยด้านอาหารในการผลิตอาหาร) (PAS 220 - Publicly Available Specification ข้อกำหนดจำเพาะสำหรับการจัดการโปรแกรมพื้นฐาน) ความชัดเจนจะทำให้มาตรฐาน ISO 22000 มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และครอบคลุมแง่มุมต่างๆที่สนับสนุนให้ระบบบริหารความปลอดภัยอาหารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยเรียกทั้งสองมาตรฐานรวมกันว่า Food Safety System Certification หรือ FSSC 22000 [ISO22000 + ISO/TS 22002-1 (PAS 220)]

FSSC 22000

FSSC 22000 - Food Safety System Certification (ระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับอาหาร ที่เป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมถึงผู้บริโภคระดับสากล

ISO 9001

ISO 9001 - Quality Management System (ระบบการบริหารงานคุณภาพ) เป็นระบบบริหารคุณภาพมีโครงสร้างและประกอบไปด้วยคู่มือคุณภาพ และระเบียบปฏิบัติ ซึ่งจัดทำขึ้นมาจากวิธีปฏิบัติงาน ระบบทั้งระบบจะถูกควบคุมโดยการตรวจติดตามภายในขององค์กรเองและจากภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงรักษาไว้และได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานบริหารคุณภาพสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่ง มีข้อกำหนดใช้ควบคุมระบบบริหารเพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ ถูกดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ, งานสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน, และงานหรือบริการเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

ISO 45001

ISO 45001 - Occupational Health & Safety Management System (มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท ลดความสูญเสียอันเนื่องจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการของพนักงาน ทำให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ISO 14001

ISO 14001 - Environmental Management System (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีต่อสภาวะแวดล้อม, เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการฟ้องร้องด้านสิ่งแวดล้อม, เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีและขยายสัดส่วนด้านการตลาด, ช่วยลดต้นทุนในด้านการใช้พลังงาน / วัตถุดิบ / การผลิตของเสียและการกำจัด, ทำให้การประกอบการด้านอุตสาหกรรมมีการพัฒนา และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ.

Carbon Footprint of Products

Carbon Footprint of Products (การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์) ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม จัดการพลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างยั่งยืน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ ที่แสดงถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งสายการผลิต โดยบริษัทมีความพยายามหาช่องทางในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีคุณค่ามากที่สุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Carbon Footprint Reduction

Carbon Footprint Reduction (ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน)เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน คือ ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้

Green Industry

Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว) แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานการที่อุตสาหกรรมปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ISO 50001

ISO 50001 - Energy Management System (ระบบการจัดการพลังงาน) แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน รวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานลักษณะการใช้พลังงาน และปริมาณการใช้พลังงาน

ISO/IEC17025

ISO/IEC 17025 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ระบบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีห้องปฏิบัติการมีระบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ผลิต ผลการทดสอบมีความถูกต้องทางวิชาการสูงและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

Halal

Halal (มาตรฐานอาหารฮาลาล) แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้สามารถใช้ “เครื่องหมายรับรองฮาลาล” ได้

Kosher

Kosher (มาตรฐานอาหารโคเชอร์) แสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหารที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักศาสนายูดาย" (Kashruth) อาหารที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อที่กำหนดและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้รับประทานได้

SEDEX / SMETA & ARAVO (URSA)

SEDEX / SMETA - Sedex Members Ethical Trade Audit (สมาชิก Sedex เกี่ยวกับตรวจสอบหลักจริยธรรมค้าขาย) และ ARAVO (URSA) - Unilever Responsible Sourcing Audit บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน, ชีวอนามัย, ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม และความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ขายสินค้า และบริการกับลูกค้า เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

อย. Quality Award 2017, 2019

อย. Quality Award 2017, 2019 (อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560, 2562) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมถึงทางด้านสังคมคุณธรรมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

GMP Plus

GMP Plus – (ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารสัตว์) บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้คุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกันคุณภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

AOCS APPROVED CHEMIST

AOCS APPROVED CHEMIST เป็นการรับรองจากสถาบัน American Oil Chemistry Society ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันอย่างกว้างขวางในระดับสากล จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพในทุกมิติอย่างต่อเนื่องจนสามารถคว้ารางวัลคุณภาพ AOCS APPROVED CHEMIST มาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี

RTRS

RTRS – Round Table on Responsible Soy Association (หลักการและเกณฑ์ความยั่งยืนของถั่วเหลือง) โปรแกรมรับรองความยั่งยืนความรับผิดชอบของถั่วเหลือง หรือ หลักการและเกณฑ์ความยั่งยืนของถั่วเหลือง ที่เรียกว่า Round Table on Responsibility Soy Association ประกอบด้วย

  • สิทธิของพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสภาพการทำงาน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก, ไม่บังคับใช้แรงงาน และไม่แบ่งแยกแรงงาน
  • สิทธิในที่ดิน ซึ่งที่มาของถั่วเหลืองต้องไม่มาจากพื้นที่ที่ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของชนพื้นเมือง
  • ความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในท้องถิ่น
  • การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
  • การใช้น้ำ
  • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง และปลอดภัย

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com