At a glance

ทีวีโอ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี สร้างความพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

SET Symbol: TVO
ปรับปรุงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 17:24
ราคาล่าสุด28.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) 0.00 (0.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)1,368,744.00
ราคาระหว่างวัน28.00 - 28.50
ราคาหลักทรัพย์
รายได้จากการขาย (หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผล (หน่วย: บาทต่อหุ้น)
โครงสร้างรายได้ปี 2563

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 (แก้ไข)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566ดาวน์โหลด
หุ้นเพิ่มทุนของ TVO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2565ดาวน์โหลด
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทดาวน์โหลด
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2565 การจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด และการเพิ่มทุนจดทะเบียน (แก้ไขวัน Record Date)ดาวน์โหลด

Investor Kits

ปี รายงาน
ประจำปี
แบบข้อมูล
56-1
งบการเงิน MD&A IR Newsletter เอกสารนำเสนอ ดาวน์โหลด
ทั้งหมด
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
2565
2564
2563
2562
2561
รวมขนาดไฟล์ดาวน์โหลด 0 MB
ดาวน์โหลด ยกเลิก
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com