At a glance

ทีวีโอ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี สร้างความพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

SET Symbol: TVO
ปรับปรุงเมื่อ 09 ธันวาคม 2564 11:00
ราคาล่าสุด30.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) 0.00 (0.00%)
ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)513,242.00
ราคาระหว่างวัน30.00 - 30.25
ราคาหลักทรัพย์
รายได้จากการขาย (หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผล (หน่วย: บาทต่อหุ้น)
โครงสร้างรายได้ปี 2563

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)ดาวน์โหลด
แต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (แบบ24-1) และกรรมการผู้จัดการดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออกดาวน์โหลด

Investor Kits

ปี รายงาน
ประจำปี
แบบแสดงรายการ
ข้อมูล 56-1
งบการเงิน MD&A IR Newsletter เอกสาร
นำเสนอ
ดาวน์โหลด
ทั้งหมด
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
2564
2563
2562
2561
2560
รวมขนาดไฟล์ดาวน์โหลด 0 MB
ดาวน์โหลด ยกเลิก
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com