At a glance

ทีวีโอ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี สร้างความพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

SET Symbol: TVO
ปรับปรุงเมื่อ 09 สิงหาคม 2565
ราคาล่าสุด31.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +0.50 (+1.61%)
ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)1,242.84
ราคาระหว่างวัน30.75 - 31.50
ราคาหลักทรัพย์
รายได้จากการขาย (หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผล (หน่วย: บาทต่อหุ้น)
โครงสร้างรายได้ปี 2564

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติโครงการปรับปรุงโรงงาน TVO1ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาส 1 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
การเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเวปไซด์ของบริษัทดาวน์โหลด
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1)ดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565ดาวน์โหลด
การเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัทดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2564 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)ดาวน์โหลด

Investor Kits

ปี รายงาน
ประจำปี
แบบแสดงรายการ
ข้อมูล 56-1
งบการเงิน MD&A IR Newsletter เอกสาร
นำเสนอ
ดาวน์โหลด
ทั้งหมด
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
2565
2564
2563
2562
2561
รวมขนาดไฟล์ดาวน์โหลด 0 MB
ดาวน์โหลด ยกเลิก
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com