At a glance

ทีวีโอ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง และมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี สร้างความพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

SET Symbol: TVO
ปรับปรุงเมื่อ 23 มกราคม 2564 08:07
ราคาล่าสุด34.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) -0.75 (-2.13%)
ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)2,847,646.00
ราคาระหว่างวัน34.50 - 35.50
ราคาหลักทรัพย์
รายได้จากการขาย (หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผล (หน่วย: บาทต่อหุ้น)
โครงสร้างรายได้ปี 2562

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกดาวน์โหลด
แต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารดาวน์โหลด
แจ้งกรรมการลาออกดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564ดาวน์โหลด
การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)ดาวน์โหลด

Investor Kits

ปี รายงาน
ประจำปี
แบบแสดงรายการ
ข้อมูล 56-1
งบการเงิน MD&A IR Newsletter เอกสาร
นำเสนอ
ดาวน์โหลด
ทั้งหมด
Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4
2563
2562
2561
2560
2559
รวมขนาดไฟล์ดาวน์โหลด 0 MB
ดาวน์โหลด ยกเลิก
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com