สารจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัทยังคงมุ่งมั่นดูแลชุมชนรอบข้าง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นหลัก

ปี 2564 องค์กรธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น การระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ทำให้วิถีการดำเนินธุรกิจแบบ New Normal กลายเป็นรูปแบบที่ทุกคนคุ้นเคยและปรับตัวได้เป็นอย่างดี อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารยังคงเป็นหัวใจหลักสำหรับการดำรงชีวิต จึงเป็นภารกิจสำคัญของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

ในรอบปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของบริษัทหลายด้านถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม แผน BCM (Business Continuity Management) หรือระบบการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ ถูกนำมาใช้ควบคู่กับระบบ Bio - Security กลายเป็นแผนปฏิบัติงานหลักของบริษัททั้งในส่วนสำนักงานและโรงงาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานและชุมชน ความเข้าใจจากคู่ค้า ความไว้วางใจจากลูกค้า และการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นดูแลชุมชนรอบข้าง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นหลัก อาทิ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและรักษาให้กับโรงพยาบาลรวมถึงชุมชนโดยรอบ แบ่งปันความรู้เพื่อต่อยอดให้ชุมชนมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมและการสื่อสารระหว่างชุมชนกับบริษัทอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังคงปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการผลิตและขั้นตอนการดำเนินงานภายใน เพื่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่ามีประสิทธิภาพสูงสุด อันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในองค์กร ช่วยกันเสนอแนะและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในด้านการอนุรักษ์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลบนรากฐานแห่งความยั่งยืน โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ผสานเข้ากับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทยังคงได้รับการประเมินด้านกำกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ด้วยคะแนนในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวมถึงได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ในประเภท Best of The Best ตอกย้ำความตั้งใจในการสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพการเติบโตของกิจการ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างมั่นคง

ในนามของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา บริษัทขอมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง และสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืนต่อไป

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com