สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทยังคงมุ่งมั่นดูแลชุมชนรอบข้าง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นหลัก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรวน ทำให้ภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานในการทำงานทุกด้านอย่างจริงจัง และเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทในการปรับระบบการทำงานภายในและเตรียมความพร้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในอนาคต

ปี 2565 บริษัทมีการดำเนินงานหลายด้านที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งตอบโจทย์ภารกิจหลักด้านการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง “คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)” เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะได้รับการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาวขององค์กร

บริษัทมีโครงการปรับปรุงโรงงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพ ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวจะทำให้การผลิตมีเสถียรภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเดินหน้าปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันเกิดจากการร่วมมือของพนักงานในองค์กร ช่วยกันเสนอแนะและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Digital Transformation ด้วยการปรับการทำงานให้อยู่บนระบบเดียวกันทั้งองค์กร ช่วยให้การส่งเอกสาร ข้อมูล ไปจนถึงการอนุมัติต่างๆ เป็นไปด้วยความคล่องตัว ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนและทรัพยากรขององค์กรได้ในระยะยาว

ด้านการบริโภคอย่างรับผิดชอบ นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแล้ว บริษัทได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal) และปรับโฉมขวดน้ำมันพืช ทั้งน้ำมันถั่วเหลือง ข้าวโพด ทานตะวัน และคาโนลา ขนาด 1 ลิตร เป็นขวดโฉมใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นแบบขวดที่ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง แต่ยังคงมาตรฐานความแข็งแรงตามเดิม ช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกได้ถึง 350,000 กิโลกรัมต่อปี และพัฒนากล่องลูกฟูกสำหรับบรรจุน้ำมันพืชเป็นกระดาษรีไซเคิล รวมถึงจัดทำโครงการเก็บกลับขวดน้ำมันพืชใช้แล้วและขวดน้ำดื่ม PET โดยเริ่มต้นจากกลุ่มพนักงานในสำนักงานและโรงงานให้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี นำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนั้นมาต่อยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่สำนักงานและโรงงานด้วยมาตรการที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 การช่วยเหลือค่าครองชีพแก่พนักงานเป็นระยะเวลา 4 เดือนให้ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนรอบข้างผ่านกิจกรรมและโครงการหลากหลายรูปแบบ อาทิ สนับสนุนเครื่องมือและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับป้องกันและรักษาโรคให้กับโรงพยาบาลในชุมชน สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อต่อยอดให้ชุมชนมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

บริษัทยังคงยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีบนรากฐานแห่งความยั่งยืน ผสานเข้ากับการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำถึงความตั้งใจในการสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้เติบโตอย่างมั่นคง

ในนามของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ การสนับสนุนและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจนบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีในทุกด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจะยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน พร้อมรับมือสำหรับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาสังคมไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com