สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปี 2562 เป็นปีที่ต้องเผชิญความท้าทายในหลายด้าน ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมทั้งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่ส่งผลโดยตรงต่อราคาเมล็ดถั่วเหลืองและราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลก การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกรที่แพร่ระบาดในประเทศข้างเคียง รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาดน้ำมันพืช บริษัทจึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ โดยปรับปรุงกระบวนการผลิต และขั้นตอนการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนรากฐานแห่งความยั่งยืน โดยบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยังได้รับการประเมินด้านกำกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ด้วยคะแนนในระดับดีเลิศ รวมถึงการประกาศใช้นโยบายสำคัญหลายด้าน อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านภาษี จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ นโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล อีกทั้งยังทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจุบัน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งมั่นดูแลสังคมและชุมชนรอบข้าง โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งด้านสุขภาวะแก่เยาวชนและผู้คนในชุมชนผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกแก่โรงพยาบาล โครงการอาหารกลางวันและโภชนาการของเด็กนักเรียน และส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนให้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดี ตลอดจนร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืน

ขณะเดียวกันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับนโยบายพลังงาน ซึ่งเกิดจากร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในองค์กร ร่วมเสนอแนะและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในด้านการอนุรักษ์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ

ในนามของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมันและให้การสนับสนุนตลอดมา บริษัทขอมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com