สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนตลอดมา บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ปี 2561 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทมีการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุด บุคลากรในสายงานต่างๆ และปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมรองรับการขยายกำลังการผลิต ด้วยการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผลิตชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

และเป็นปีที่บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้แสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และซาบซึ้งในพระเมตตาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัทได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “น้ำมันเมล็ดชาภัทรพัฒน์” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องด้วยน้ำมันเมล็ดชาเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูง มีไขมันดี มีโอเมก้า 3 – 6 – 9 และยังเป็นโครงการที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทย

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 บริษัทมีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งยังส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีเด่นอีกปี โดยมีรายได้รวมทั้งปีสูงกว่า 25,326 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 2.1 จากปี 2560 และมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร 2.31 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งด้านสุขภาวะแก่เยาวชนและชุมชน สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาล ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาแก่เยาวชนผู้ชาดโอกาสและสามารถนำความรู้มาพัฒนาชุมชนของตน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนโครงการประชารัฐพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรกรภายในประเทศให้เพาะปลูกถั่วเหลืองโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูกแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลืองและช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน และในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดำเนินงานภายใต้นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเยาวชนคนรุ่นหลังสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพต่อไป

ในนามของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนตลอดมา บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com