นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้

  1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล ทีวีโอมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไร แต่ยังกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน
  2. บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทีวีโอจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศักยภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
  3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทีวีโอดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน และตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทีวีโอมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาวปี 2567

มิติเศรษฐกิจ

การเปิดเผยระดับคุณภาพ การกำกับดูแล กิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน

ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เท่ากับ 0 กรณี

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักรับทราบและเข้าใจจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในประเทศให้มีต้นทุนทางการเกษตรลดลง

มิติสิ่งแวดล้อม

โรงสกัด – ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 1.2 คิดเป็น 31.8 ยูนิตต่อตันเมล็ดถั่ว

โรงกลั่น - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 5 คิดเป็น 36.5 ยูนิตต่อตันน้ำมันดิบ

ไอน้ำของโรงสกัด – ลดลง ร้อยละ 5.5 คิดเป็น 294 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันเมล็ดถั่ว

น้ำ – ลดการใช้ลง ร้อยละ 5.3 หรือ 0.71 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว

ของเสียจากกระบวนการผลิตที่รีไซเคิลได้ - ลดลง ร้อยละ 8

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์น้ำมันบรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร - ลดลง ร้อยละ 2

มิติสังคม

ร้อยละ 75 ของพนักงานทั้งหมด ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ในการทำงาน

เป้าหมายด้านความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 3,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ย 18 ชั่วโมง/คน/ปี

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

โครงการสนับสนุนการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณี

มากกว่าร้อยละ 80 จากพนักงานโรงงานเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com