นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต จัดส่งสินค้า ถึงมือผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกัน และรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้

  1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล ทีวีโอมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไร แต่ยังกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน
  2. บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทีวีโอจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศักยภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
  3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทีวีโอดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน และตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทีวีโอมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล
ทีวีโอมุ่งมั่นในการสร้างคุุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไรแต่ยังกำกับดููแลการดำเนินธุุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดููแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุุดิบ กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์คุุณภาพที่สนับสนุุนโภชนาการที่ดีของประชาชน
บุคลากรที่มีคุณภาพ
“พนักงาน” คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทีวีโอจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการฝึกอบรมพัฒนา และความรู้ศักยภาพการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่น ในการปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปัน และดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ทีวีโอดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงาน และเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนใน ชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทีวีโอมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับ กระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาวปี 2567

มิติเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการ

รักษาผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ” และมุ่งเปิดเผยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน ในปี 2567


การต่อต้านคอร์รัปชัน

สนับสนุนและให้คำแนะนำคู่ค้าในการเข้าร่วมประเมินตนเองอย่างน้อย 1 รายจนกระทั่งได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายในปี 2567


การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า และการจัดหาอย่างยั่งยืน

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับในจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ครบถ้วนภายในปี 2567

มิติสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการน้ำ

ลดการใช้น้ำในระยะยาวสำหรับปี 2567 ที่ 0.71 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว


การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต

โรงกลั่น - ลดการใช้ไฟฟ้าลงที่ 30 ยูนิตต่อตันน้ำมันดิบ ภายในปี 2567

โรงสกัด - ลดการใช้ไฟฟ้าลงที่ 30 ยูนิตต่อตันเมล็ดถั่ว ภายในปี 2567


การใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิต

โรงกลั่น - ลดการใช้ไอน้ำของโรง RF-1 ที่ 195 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันน้ำมันดิบ / โรง RF-3 ที่ 145 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันน้ำมันดิบ

โรงสกัด – ลดการใช้ไอน้ำลงที่ 294 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันเมล็ดถั่ว


การลดของเสียจากกระบวนการผลิต

ลดของเสียจากกระบวนการผลิต ปริมาณของเสียที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อของเสียทั้งหมด

เป้าหมายระยะสั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2566

เป้าหมายระยะยาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2570


การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ภายในปี 2567

มิติสังคม

การฝึกอบรมพนักงาน

เพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/คน/ปี ภายในปี 2567


ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 3,000,000 ชั่วโมงการทำงานภายในปี 2567


การสร้างงานให้คนในชุมชน

มากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานในโรงงานเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม


หมายเหตุ:
เป้าหมายระยะยาวในแต่ละมิติ คำนวณจากปี 2562 เป็นปีฐาน

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com