นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ มีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

บริษัทจึงสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภทของบริษัท และบรรจุเรื่องนี้อยู่ในคู่มือการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความเข้าใจและสำนึกในบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค

กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ ดำเนินธุรกิจตามปรัชญาและพันธกิจองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทีวีโอ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัย มีโภชนาการที่ดีต่อทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
  2. กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  3. ทีวีโอ พลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพสังคมและชุมชน ดำเนินกิจการด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และร่วมส่งเสริมสนับสนุน ชุมชน สังคมวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

เป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ

จำนวนพนักงาน
1,295 คน

ชาย
62.82%

หญิง
37.18%การกำกับดูแลกิจการ
ระดับ ดีเลิศ


จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย
12 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี


ความพึงพอใจของลูกค้า
มากกว่า 80%

มิติสิ่งแวดล้อม

การใช้น้ำในกระบวนการผลิต
ลดลง 2% / ล้านลูกบาศเมตร


การใช้พลังงาน ในกระบวนการผลิต
ลดลง 5% / กิโลจูล


ของเสีย จากกระบวนการผลิต
ลดลง 2% / กิโลกรัม


การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลง 2% / ล้านตัน CO2e

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com