นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีวีโอ ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลัก 5 ด้านขององค์กร และเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ดังนี้

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SDGs
1. สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
บริษัทมุ่งผสานความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคในปัจจุบัน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สนับสนุนโภชนาการที่ดีของผู้คน
2. บูรณาการวัฒนธรรมสีเขียวในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานทุกด้าน
บริษัทมุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้ทรัพยากรทุกด้านอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์เป้าหมายการเป็นองค์กรปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
3. สร้างคุณค่าร่วมอย่างสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทมุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมและส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน

เป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาวปี 2567

มิติเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการ

รักษาผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ” และมุ่งเปิดเผยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนในปี 2567


การต่อต้านคอร์รัปชัน

สนับสนุนและให้คำแนะนำคู่ค้าในการเข้าร่วมประเมินตนเองอย่างน้อย 1 ราย จนได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายในปี 2567


การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า และการจัดหาอย่างยั่งยืน

ร้อยละ 100 ของคู่ค้าหลักรับทราบและลงนามตอบรับในจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ครบถ้วนภายในปี 2567

มิติสิ่งแวดล้อม

การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 หรือได้รับฉลากลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์หลักน้ำมันถั่วเหลือง ตรา องุ่น ขนาด 1 ลิตร ภายในปี 2567

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2588 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603 (ใน Scope 1 และ 2)


การใช้ไฟฟ้า

โรงสกัด - ลดการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 30 ยูนิตต่อตันเมล็ดถั่ว ภายในปี 2567

โรงกลั่น - ลดการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 30 ยูนิตต่อตันน้ำมันดิบ ภายในปี 2567


การใช้ไอน้ำ

โรงกลั่น - ลดการใช้ไอน้ำน้อยกว่า 294 กิโลกรัมไอน้ำต่อเมล็ดถั่ว ภายในปี 2567

โรงสกัด – ลดการใช้ไอน้ำน้อยกว่า 170 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันน้ำมันดิบ ภายในปี 2567


การใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ

ลดการใช้เชื้อเพลิงจากแกลบน้อยกว่า 255 กิโลกรัมแกลบต่อตันไอน้ำ ภายในปี 2567


การใช้น้ำ

ลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตให้เหลือเพียง 0.71 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว ภายในปี 2567


การลดของเสียจากกระบวนการผลิต

ลดขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตจากปี 2562 ลงร้อยละ 8 ภายในปี 2567

ลดของเสียจากกระบวนการผลิต ปริมาณของเสียที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อของเสียทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2570

มิติสังคม

การดูแลพนักงานและการพัฒนาบุคลากร

เพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/คน/ปี ภายในปี 2567

มากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานในโรงงานเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม


ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 3,000,000 ชั่วโมงการทำงานภายในปี 2567


หมายเหตุ:
เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละมิติ คำนวณจากปี 2562 เป็นปีฐาน

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com