สอบถามข้อมูล

ทีวีโอ สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีความเข้าใจข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

คำถามที่พบบ่อย

1) บริษัทมีการนำเข้าถั่วเหลืองจากประเทศไหน
บริษัทจะรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองจากประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ดี ปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัทจึงต้องนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศ แบ่งเป็นประเทศบราซิลประมาณ 80-85% สหรัฐอเมริกา 15-20% โดยราคานำเข้าจะอิงกับราคาในตลาดโลก และได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าตามนโยบายเสรีนำเข้าถั่วเหลือง ตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO)
2) บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่
โดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนล่วงหน้าตามแผนการขายและการผลิต ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น
3) Break down รายได้ของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง
รายได้จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ร้อยละ 65 และรายได้จากน้ำมันถั่วเหลืองร้อยละ 35
4) นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทเป็นอย่างไร
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีบริษัทจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท (ประกาศ, ปรับปรุงเว็บไซต์) ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์นี้ เพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กรุณากรอกรายละเอียด ของท่านและคลิกปุ่ม "สมัครสมาชิกรับข่าวสาร"

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลir@tvothai.com
โทรศัพท์0 2477 9020 ต่อ 822
แฟกซ์0 2477 9894
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com