สารจากประธานกรรมการ

บริษัทมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2565 เป็นอีกปีที่บริษัทต้องเผชิญความท้าทายหลายด้าน แม้ว่าหลายองค์กรจะสามารถปรับตัวกับความปกติใหม่ (New Normal) ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ แต่ทว่าผลพวงจากสงครามรัสเซีย - ยูเครน ได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม กอปรกับปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ราคาถั่วเหลืองและราคาน้ำมันพืชทุกชนิดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลก ล้วนเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ขณะเดียวกัน บริษัทกำลังการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน Digital Transformation รองรับเทรนด์การบริโภคและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับรูปแบบการดำเนินงานให้มีคล่องตัว ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ทำงานบนระบบออนไลน์มากขึ้น สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Digital Culture ซึ่งต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อปกป้องข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทมุ่งมั่นร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกรวน โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการทำงานทุกด้าน จนได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนในองค์กร รวมถึงการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2588 และมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2603

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษาการเติบโตในทุกด้านอย่างสมดุล เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม บนพื้นฐานของความยั่งยืนและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 6 อีกทั้งยังได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) รวมถึงได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” และเป็น 1 ใน 47 บริษัท Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥ 10,000 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมกับการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่า เราจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ประธานกรรมการ

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com