สารจากประธานกรรมการ

บริษัทมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 ทุกบริษัทล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น สำหรับบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว ยังได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ทำให้ปริมาณสุกรที่เลี้ยงในประเทศมีปริมาณลดน้อยลง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท จึงนับเป็นความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการเติบโตขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 2,068 ล้านบาท รายได้รวมทั้งปีมีมูลค่า 31,800 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร 2.56 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) ขับเคลื่อนองค์กรบนปรัชญาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนรากฐานแห่งความยั่งยืน เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันสะท้อนถึงรางวัลต่างๆ อาทิ อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภท “Best of the Best” อันแสดงให้เห็นว่า “ทีวีโอ” เป็นสถานประกอบการด้านอาหารที่ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ สามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน “CSR-DIW Continuous” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนั้น ยังได้รับการประเมินคะแนนบรรษัทธรรมาภิบาล หรือ CG อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence) หรือ 5 ดาว, รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies จากโครงการ 2019 ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับภูมิภาคอาเซียน การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 และ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 5 อีกด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลขนที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่า เราจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ประธานกรรมการ

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com