สารจากประธานกรรมการ

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ทีวีโอ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และมีความพร้อมต่อการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการค่อนข้างดีเด่น กล่าวคือในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,867 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไร 2.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสูง ถึงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้รวมทั้งปีมีมูลค่าสูงกว่า 25,326 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 (บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG) ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรครั้งสำคัญ ตั้งแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ระดับสูงและบุคคลากรในสายงานต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารให้มีความเหมาะสม และสอดรับกับพลวัตรของอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายกำลังการผลิต ตลอดจน บริษัทได้เร่งคิดค้นนวัตกรรมผลิตสินค้าประเภทใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้นในอนาคต

สำหรับปี 2562 บริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 เพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตที่ดีของบริษัทให้คงไว้ให้ได้ แม้ว่าในปี 2562 คาดว่าจะต้องประสบกับความท้าทายกำลังการผลิตหลายประการ ทั้งจากความไม่แน่นอนของภาวะสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนสูงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของสองประเทศนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างดี โดยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อนำมาบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม รวมทั้งแสวงหาโอกาส ในการสร้างธุรกิจต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 นี้บริษัทได้เตรียมขยายโรงงานเพื่อรองรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของโลกยุคปัจจุบัน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่เพียงเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มคุณภาพเท่านั้น บริษัทจะได้ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะมุ่งมั่นเป็น “บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาเซียน พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีธรรมาภิบาล ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันถั่วเหลืองมากว่า 5 ทศวรรษ มีศักยภาพ และมีความพร้อมต่อการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก ด้วยสินค้าที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณต่อบริษัทท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนราชการ ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต และท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกท่านจากใจจริง ที่ได้ทุ่มเทแรงใจแรงกาย มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและสร้างผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ประธานกรรมการ

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com