ปรัชญาองค์กร

บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

TVO จะเป็นผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง

พันธกิจ

  • มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ
  • เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค
  • มุ่งรังสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ และตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่อยู่คู่กับชุมชน ดูแลสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมขององค์กร

  • T: Trust & Teamworkสร้างความเชื่อมั่น พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
  • V: Value Creativeสร้างคุณค่าให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเป็นผู้นำทั้งด้านธุรกิจน้ำมันพืชและธุรกิจอาหารสัตว์
  • O: Operational Excellenceรังสรรค์นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ ให้ TVO ของเราก้าวไปข้างหน้า เป็นผู้นำที่มั่นคงและตลอดไป
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com