การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบความเป็นไปและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท แนวโน้ม หรือแผนงานในอนาคต ซักถามข้อสงสัยกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และใช้สิทธิออกเสียงเพื่อมีส่วนร่วม ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท

ประจำปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เอกสารแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 5ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แก้ไขวาระ 5.3)ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แก้ไขวาระ 5.3)ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระปี

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
วีดีโอประชุมผู้ถือหุ้นปี
คลิกเพื่อชมวีดีโอ
วีดีโอประชุมผู้ถือหุ้นปี
คลิกเพื่อชมวีดีโอ
วีดีโอประชุมผู้ถือหุ้นปี
คลิกเพื่อชมวีดีโอ
วีดีโอประชุมผู้ถือหุ้นปี
คลิกเพื่อชมวีดีโอ
วีดีโอประชุมผู้ถือหุ้นปี
คลิกเพื่อชมวีดีโอ
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com