วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญต่อบุคลากรขององค์กร สิ่งแวดล้อมและชุมชน ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงาน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยรายละเอียดวัฒนธรรมองค์กรมีดังต่อไปนี้

ทำงานเพื่อความสำเร็จของตนเอง
และผู้ร่วมงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายประสบความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายขององค์กร

เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

เกื้อกูล คือการทำงานให้สำเร็จ
ตามเป้าหมายของบริษัทและของตนเอง

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

พัฒนาตนเองและองค์กร
และเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
นอกเหนือจากด้านวิชาชีพของตนเอง

บริษัทฯ มีค่านิยมไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
กับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

ยึดความปลอดภัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ควบคู่กับความสำเร็จ

เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
เพื่อนร่วมงาน

ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com