At a Glance

ทีวีโอ มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมภิบาล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

สรุปผลการดำเนินงาน 2561

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน โดยมีการบริหารความเสี่ยงคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดซื้อจัดหาคู่ค้า
การผลิต
การตลาดและการขาย
การกระจายสินค้า
ผู้บริโภค คู่ค้า
เพื่อผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ดาวน์โหลด

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการสื่อสารและวิธีการดำเนินงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งแสดงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจำแนกได้ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. พนักงาน 2. ลูกค้า 3. คู่ค้า 4. ผู้ถือหุ้น 5. สังคมและชุมชน 6. เกษตรกร 7.หน่วยงานราชการ ทีวีโอ มีการดำเนินงานผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายรูปแบบ

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ทีวีโอ มีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย แผนธุรกิจของบริษัท การบริหารความเสี่ยงขององค์กร วิสัยทัศน์ขององค์กร

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. ผลประกอบการที่ดี
 3. การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
 4. การจัดหาอย่างยั่งยืน
 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การบริหารจัดการน้ำ
 7. การจัดการมลพิษ
 8. นวัตกรรม
 9. การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย
 10. การดูแลและพัฒนาบุคลากร
 11. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการดำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ
 12. องค์กรที่ดีของสังคม
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com