At a Glance

ทีวีโอ มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมภิบาล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

สรุปผลการดำเนินงาน 2564

มิติเศรษฐกิจ

การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ”

รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เท่ากับ 0 กรณี

ความพึงพอใจของลูกค้า เฉลี่ยทั้งกลุ่มน้ำมันบริโภค และกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ มากกว่าร้อยละ 80

มิติสิ่งแวดล้อม

การใช้น้ำ

ปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอยู่ที่ 0.78 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่วลดลงร้อยละ 1.3 จากปี 2563


การใช้ไฟฟ้า
โรงกลั่น

โรงกลั่น RF-1 ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 8.1 จากปี 2563 อยู่ที่ 32.9 ยูนิตต่อตันน้ำมันดิบ

โรงกลั่น RF-3 ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 4 จากปี 2563 อยู่ที่ 30.6 ยูนิตต่อตันน้ำมันดิบ

โรงสกัด

โรงสกัด EX3A การใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 29.1 ยูนิต ต่อตันเมล็ดถั่ว ลดลงร้อยละ 11.8 จากปี 2563

โรงสกัด EX3B การใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 30.3 ยูนิต ต่อตันเมล็ดถั่ว ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2563


การใช้ไอน้ำ
โรงกลั่น

โรงกลั่น RF-1 ลดการใช้ไอน้ำลง ร้อยละ 8.73 จากปี 2563 อยู่ที่ 188 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันน้ำมันดิบ

โรงกลั่น RF-3 ลดการใช้ไอน้ำลง ร้อยละ 11.65 จากปี 2563 อยู่ที่ 144 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันน้ำมันดิบ

โรงสกัด

โรงสกัด EX3A ลดการใช้ไอน้ำลง ร้อยละ 25.93 จากปี 2563 อยู่ที่ 340 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันเมล็ดถั่ว

โรงสกัด EX3B ลดการใช้ไอน้ำลง ร้อยละ 1.9 จากปี 2563 อยู่ที่ 309 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันเมล็ดถั่ว


อัตราการใช้เชื้อเพลิงจากแกลบ

อัตราการใช้เชื้อเพลิงจากแกลบปี 2564 ตั้งไว้ที่ น้อยกว่า 255 กิโลกรัมแกลบต่อตันไอน้ำ สามารถทำได้จริง 243 กิโลกรัมแกลบต่อตันไอน้ำ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.7


การลดของเสียจากกระบวนการผลิต

ของเสียที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมื่อเทียบกับปริมาณของเสียทั้งหมดจากร้อยละ 54.26 เป็นร้อยละ 91

มิติสังคม

การดูแลพนักงาน และการพัฒนาบุคลากร

ฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทั้งส่วนสำนักงานใหญ่ และโรงงานครบร้อยละ 100 สำหรับ 2 เข็ม และต้นปี 2565 มีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 แล้วกว่าร้อยละ 80


การส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและเทคนิคตามสายวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 53.18 ของการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่เคยวางไว้อยู่ที่ 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี


นโยบายการรับพนักงานที่ช่วยสร้างงานให้กับคนในชุมชน

สร้างงานในพื้นที่ พนักงานในโรงงาน ร้อยละ 80 หรือกว่า 900 คนเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (พนักงานโรงงานมีจำนวน 1,167 คน)


ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน หรือ TRIR (Total Recordable Injuries Rate) ของพนักงานเท่ากับ 0.39 ซึ่งลดลงจากปี 2563 เท่ากับ 0.43 คิดเป็นร้อยละ 9.3 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรม Starch and Vegetable Fats and Oil Manufacturing (NAICS 311220) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.7


การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

การดูแลชุมชนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

สนับสนุนอุปกรณ์แพทย์ และอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

ลงพื้น (แบบเว้นระยะห่าง) ส่งต่อความรู้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกัน และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการกักตัวผู้ป่วย

โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการสื่อสารและวิธีการดำเนินงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งแสดงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจำแนกได้ 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พนักงาน 2) ลูกค้าและผู้บริโภค 3) คู่ค้า 4) ผู้ถือหุ้น 5) สังคมและชุมชน 6) คู่แข่ง 7) หน่วยงานราชการ ทีวีโอ มีการดำเนินงานผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายรูปแบบ

การประเมินสาระสำคัญ และประเด็นด้านความยั่งยืน

ทีวีโอ มีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ได้ดำเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นความยั่งยืน ผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการประเมินและจัดลำดับความสำคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard ใน 4 ประการ

 1. การระบุประเด็นสำคัญ
  การระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในองค์กร ทั้งจากแผนธุรกิจของบริษัท การบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร และข้อมูลจากภายนอกองค์กร ได้แก่ แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ซึ่งได้ข้อมูลจากการประชุม การพบปะ พูดคุย การอบรมสัมมนา แบบสอบถาม เป็นต้น
 2. การจัดลำดับความสำคัญ
  การจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืน เป็นการนำประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่
  • ประเด็นที่มีความสำคัญสูง ต่อองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สร้างผลกระทบทั่วทั้งองค์กรและต่อผลการดำเนินงาน
  • ประเด็นที่มีความสำคัญปานกลาง ต่อองค์กรและสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม
 3. การทวนสอบ
  ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ได้รับการพิจารณาจากคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 4. การตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนารายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
  รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เข้ามาร่วมทบทวนและตรวจสอบ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ แบบสำรวจความคิดเห็นท้ายเล่ม หรือช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินนำเสนอต่อคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้การรับรองหรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงทบทวนเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ให้สะท้อนถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
 2. การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 3. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 4. ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ
 5. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการดำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ
 6. นวัตกรรม
 7. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
 8. การดูแลและพัฒนาบุคลากร
 9. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 11. การเป็นพลเมืองที่ดี และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่
 12. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 13. การจัดการพลังงาน
 14. การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
 15. การบริหารจัดการน้ำ
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com