At a Glance

ทีวีโอ มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมภิบาล ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

สรุปผลการดำเนินงาน 2562

มิติเศรษฐกิจ

การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับ “ดีเลิศ”

รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เท่ากับ 0 กรณี

ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งกลุ่มน้ำมันบริโภค และกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ มากกว่าร้อยละ 85

มิติสิ่งแวดล้อม

โรงสกัด – การใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 32.2 ยูนิตต่อตันเมล็ดถั่ว

โรงกลั่น - ลดการใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 8 จากปี 2561 คิดเป็น 38.4 ยูนิตต่อตันน้ำมันดิบ

ไอน้ำของโรงสกัด – ลดลง ร้อยละ 5.5 จากปี 2561 คิดเป็น 311 กิโลกรัมไอน้ำต่อตันเมล็ดถั่ว

น้ำ – ลดการใช้ลง ร้อยละ 5 จากปี 2561 หรือ 0.75 ลูกบาศก์เมตรต่อตันเมล็ดถั่ว

ลดการใช้ไอน้ำจากเครื่องกำเนินไอน้ำลง 3,397 ตัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรลง 75 ตัน CO2e

การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากผลิตภัณฑ์ รวม 46 รายการ

มิติสังคม

ประกาศ นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นนโยบายสำคัญของบริษัท

บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 2,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ย 14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

โครงการสนับสนุนการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณี

โครงการสนับสนุนการสร้างอาชีพคนในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ร้อยละ 61 ของพนักงานทั้งหมด ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ในการทำงาน

โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ทีวีโอ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการสื่อสารและวิธีการดำเนินงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งแสดงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจำแนกได้ 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พนักงาน 2) ลูกค้าและผู้บริโภค 3) คู่ค้า 4) ผู้ถือหุ้น 5) สังคมและชุมชน 6) เกษตรกร 7) คู่แข่ง 8) หน่วยงานราชการ ทีวีโอ มีการดำเนินงานผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายรูปแบบ

การประเมินสาระสำคัญ และประเด็นด้านความยั่งยืน

ทีวีโอ มีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ได้ดำเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นความยั่งยืน ผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการประเมินและจัดลำดับความสำคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard ใน 4 ประการ

 1. การระบุประเด็นสำคัญ
  การระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในองค์กร ทั้งจากแผนธุรกิจของบริษัท การบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร และข้อมูลจากภายนอกองค์กร ได้แก่ แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ซึ่งได้ข้อมูลจากการประชุม การพบปะ พูดคุย การอบรมสัมมนา แบบสอบถาม เป็นต้น
 2. การจัดลำดับความสำคัญ
  การจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืน เป็นการนำประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่
  • ประเด็นที่มีความสำคัญสูง ต่อองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สร้างผลกระทบทั่วทั้งองค์กรและต่อผลการดำเนินงาน
  • ประเด็นที่มีความสำคัญปานกลาง ต่อองค์กรและสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม
 3. การทวนสอบ
  ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ได้รับการพิจารณาจากคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 4. การตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนารายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
  รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เข้ามาร่วมทบทวนและตรวจสอบ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ แบบสำรวจความคิดเห็นท้ายเล่ม หรือช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินนำเสนอต่อคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้การรับรองหรือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงทบทวนเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ให้สะท้อนถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
 2. การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 3. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 4. ผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ
 5. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะในการดำเนินชีวิตของทุกคนในทุกช่วงอายุ
 6. นวัตกรรม
 7. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
 8. การดูแลและพัฒนาบุคลากร
 9. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 11. การเป็นพลเมืองที่ดี และการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่
 12. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 13. การจัดการพลังงาน
 14. การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
 15. การบริหารจัดการน้ำ
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com