ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ทีวีโอ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
TVO
เลขทะเบียน
เลขที่ 0107537001536
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 889,471,248 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 889,471,248 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 889,471,248 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 889,471,248 บาท
(ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวน 21,033 ราย คิดเป็น 67.13% (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566)
ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (+66) 2477-9020
โทรสาร (+66) 2477-9880, (+66) 2477-9894
www.tvothai.com
ที่ตั้งโรงงาน
101/2 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ (+66) 34-265-620-29
โทรสาร (+66) 34-265-610

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (+66) 2009-9000
โทรสาร (+66) 2009-9991
ผู้สอบบัญชี
ชลรส สันติอัศวราภรณ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4523
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (+66) 2264-0777
โทรสาร (+66) 2064-0789
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
สำนักกฎหมาย
อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 25 เลขที่ 990
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (+66) 2636-2000
โทรสาร (+66) 2636-2111

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

31.85%

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

14%

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์67,681,7907.61
2นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์64,643,9507.27
3นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์51,277,1605.76
4นาย ทวีลาภ แจ่มใส37,840,0004.25
5บริษัท Thai NVDR Company Limited33,536,8033.77
6บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด31,262,2523.51
7บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด21,752,2142.45
8น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์20,223,3552.27
9น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์15,161,9111.70
10นาย วัชร วิทยฐานกรณ์15,000,0001.69

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานโดยไม่ได้ระบุเป็นสัดส่วนหรือตัวเงิน

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่จ่ายปันผลอัตราการจ่ายรอบผลประกอบการเงินปันผลจาก
14/03/256717/05/25670.65 บาท01/07/2566 - 31/12/2566กำไรสุทธิ
28/08/256608/09/25660.16 บาท01/01/2566 - 30/06/2566กำไรสุทธิ
27/03/256619/05/25660.8501/07/2565 - 31/12/2565กำไรสุทธิ
29/08/256507/10/25650.2 บาท01/01/2565 - 30/06/2565กำไรสุทธิ
29/08/256507/10/256510 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล01/01/2565 - 30/06/2565กำไรสุทธิ
14/03/256513/05/25650.9 บาท01/07/2564 - 31/12/2564กำไรสุทธิ
15/03/256414/05/25640.8 บาท01/07/2563 - 31/12/2563กำไรสุทธิ
31/08/256311/09/25630.9 บาท01/01/2563 - 30/06/2563กำไรสุทธิ
16/03/256308/05/25630.75 บาท01/07/2562 - 31/12/2562กำไรสุทธิ
23/08/256206/09/25620.7 บาท01/01/2562 - 30/06/2562กำไรสุทธิ
14/03/256217/05/25620.8 บาท01/07/2561 - 31/12/2561กำไรสุทธิ
29/08/256107/09/25611.1 บาท01/01/2561 - 30/06/2561กำไรสุทธิ
22/03/256125/05/25610.85 บาท01/07/2560 - 31/12/2560กำไรสุทธิ
29/08/256008/09/25600.58 บาท01/01/2560 - 30/06/2560กำไรสุทธิ
23/03/256025/05/25601.5 บาท01/07/2559 - 31/12/2559กำไรสุทธิ
26/08/255908/09/25591.25 บาท01/01/2559 - 30/06/2559กำไรสุทธิ
25/03/255926/05/25590.9 บาท01/07/2558 - 31/12/2558กำไรสุทธิ
27/08/255809/09/25581 บาท01/01/2558 - 30/06/2558กำไรสุทธิ
13/03/255826/05/25580.85 บาท01/07/2557 - 31/12/2557กำไรสุทธิ
29/08/255712/09/25570.9 บาท01/01/2557 - 30/06/2557กำไรสุทธิ
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com