ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

24 ธันวาคม 2564

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)หรือ TVO รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณพาชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลดังกล่าวในรูปแบบ Virtual Award
Ceremony

โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดในด้านต่างๆครอบคลุม 7 แนวทาง ได้แก่ กำกับดูแลกิจการ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภคและการสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่ง TVO ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดี เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

 สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com