ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่

25 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO มีมติแต่งตั้งนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่    มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ เป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์มาเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ปี 2552 ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งการนำเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา นายพาชัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ดูแลการบริหารงานในภาพรวม ทั้งด้านกลยุทธ์ การตลาด และการปฎิบัติการของบริษัท ก่อนจะได้รับความไว้วางใจให้ก้าวขึ้นรับตำแหน่งซีอีโอคนใหม่ในปัจจุบัน

แผนงานที่สำคัญที่จะดำเนินการนับจากนี้ คือการนำประเด็นด้าน ESG ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานทุกด้าน เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 โดยมีแผนงานที่สำคัญหลายด้าน อาทิ โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งพลังงาน ไฟฟ้า และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงโครงการปรับปรุงโรงงาน TVO1 ด้วยงบลงทุน 1,700 ล้านบาท เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพ ด้วยกำลังการผลิตขนาด 1,500 ตันต่อวัน ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้
ทีวีโอยังคงเดินหน้าการสร้างคุณค่าร่วม ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบโรงงาน สนับสนุนให้เกิดชุมชนพึ่งพาตนเอง และการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
        

ทิศทางการดำเนินธุรกิจของทีวีโอนับจากนี้ จะยังคงสานต่อการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปการรักษาการเติบโตของผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายไว้
เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคงสำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com