ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

วิถีแห่งความยั่งยืน...ทีวีโอ เคียงข้างชุมชน

24 ตุลาคม 2566

ทีวีโอส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความยั่งยืนชุมชน “เกาะลัดอีแท่น” ชุมชนบริเวณแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม จัดทำ โครงการจานบิน Eco Flying ที่ช่วยยกระดับวิสาหกิจชุมชน ไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาผักตบชวา ด้วยการแปรรูปผักตบชวาเป็นภาชนะรักษ์โลกสำหรับใส่อาหาร เพื่อใช้ในชุมชนและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งภาชนะชนิดนี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหลังการใช้งาน โดยได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการผักตบชวาแบบครบวงจร ผ่านแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เน้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจากการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการจานบิน Eco Flying เป็นหนึ่งในโครงการด้านความยั่งยืน โดยยึดโยงระหว่างการแก้ปัญหา สร้างรายได้ และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ผักตบชวา พร้อมเข้าไปสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสร้างชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

โครงการดังกล่าวดำเนินงานผ่านแนวคิดการสร้างคุณค่าสู่ชุมชนตามแนวทางความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม พร้อมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 


วิถีแห่งความยั่งยืน...ทีวีโอ เคียงข้างชุมชน
วิถีแห่งความยั่งยืน...ทีวีโอ เคียงข้างชุมชน
วิถีแห่งความยั่งยืน...ทีวีโอ เคียงข้างชุมชน
วิถีแห่งความยั่งยืน...ทีวีโอ เคียงข้างชุมชน
วิถีแห่งความยั่งยืน...ทีวีโอ เคียงข้างชุมชน
วิถีแห่งความยั่งยืน...ทีวีโอ เคียงข้างชุมชน
วิถีแห่งความยั่งยืน...ทีวีโอ เคียงข้างชุมชน
สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com