ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของ ทีวีโอ เพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของเรา

TVO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

11 เมษายน 2565

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149
ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรุณาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม
การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชุมผู้ถือหุ้น

คลิปวีดีโอ แนะนำการใช้งาน DAP e-Shareholder Meeting

คู่มือการใช้งานระบบการประชุม (E-AGM)

สำนักงานใหญ่

149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงงาน

81/7 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อเรา

+66 2 477 9020
info@tvothai.com